Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Back

Vaasan Veden toimittaman talousveden laadunvalvonta

6.5.2022: 

Talousveden laatu Vaasassa on hyvä. Talousvesi täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja laatusuositukset. Vaasan terveydensuojeluviranomainen ja Vaasaan talousvettä valmistava ja toimittava Vaasan Vesi seuraavat talousveden laatua säännöllisesti ympäri vuoden sovitun ohjelman mukaisesti. Vaasan Vedellä, Pilvilammen vesilaitoksella, tarkkaillaan talousveden valmistusprosessia ympäri vuorokauden.

Vaasan Vedellä on tehty lakisääteinen, talousveden valmistusprosessia ja jakelua käsittelevä riskinarviointi. Riskinarviointi kattaa koko vedentoimitusketjun raakavesilähteestä, jokivedestä, kuluttajan hanaan. Riskinarvioinnissa on tunnistettu talousveden laatua uhkaavia mahdollisia vaaroja ja arvioitu niistä aiheutuvia riskejä. Saadun tiedon perusteella on lähdetty parantamaan toimintaa mahdollisten vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja talousveden laadun edelleen parantamiseksi.

Vaasan Vesi kehittää talousveden valmistustaan. Talousvedelle tulee uusia laatuvaatimuksia Euroopan Unionin juomavesidirektiivin voimaantulon myötä. Vesilaitoksen talousveden valmistusprosessiin on suunnitteilla uusi prosessivaihe, jossa talousvesi otsonoidaan ja suodatetaan aktiivihiilen läpi. Otsonointi parantaa talousveden makua ja hajua ja aktiivihiilisuodatuksella saadaan suodatettua vedestä pois mahdollisia epäpuhtauksia kuten lääkeainejäämiä tai hormoneja. Tämän hetkisen tiedon mukaan uusi prosessivaihe olisi käytössä vuonna 2025, arvioi vesilaitoksen käyttöpäällikkö Per-Eric Lindh.

*****

3.5.2022:

Vaasan Veden toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti vedenjakeluverkostosta, vesitorneista ja vesisäiliöistä otettavien näytteiden avulla. Näytteistä tehdään veden laatuun liittyviä kemiallisia ja mikrobiologisia mittauksia.Talousveden tuotantoprosessia valvotaan vesilaitoksella vuorokauden ympäri: seurataan prosessin toimintaa ja tutkitaan näytteitä. Talousveden ja sen tuotantoprosessin laadunvalvonta tehdään terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkintaohjelman mukaisesti. Talousveden jakelua ja tuotantoprosessia tarkastellaan riskikartoituksen avulla, Valviran Water Safety Plan -ohjelmaa käyttäen.

Vaasan Vesi julkaisee kuukausittain tietoja toimittamansa veden laadusta. Vaasan Veden toimittama talousvesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatusuositukset (STM 1352/2015). Talousveden laatutiedot löytyvät täältä.