Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Ajankohtaista

Tillbaka

Jätevesivuoto Onkilahteen - päivitys 29.5.2019

Päivitys 29.5.2019

Runkojätevesilinjan tukkeutumisen seurauksena Vaasan Onkilahteen vuoti viime vuoden heinä-elokuussa noin viikon ajan yhteensä 20 000 m3 käsittelemätöntä asumajätevettä eli Påttin jätevedenpuhdistamolle tulevan keskimääräisen vuorokausivirtaaman verran. Hygieenisen riskin vuoksi kaksi vuotopaikan lähintä uimarantaa, Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannat, suljettiin kuukaudeksi.

Asumajätevesivuodosta vastuussa oleva Vaasan Vesi haluaa varmistaa, ettei vastaavaa enää tapahdu. Kuluneen talven aikana keskustan suurimpien jätevesiviemäreiden korjaukseen on satsattu yli kaksi miljoonaa euroa, jolla on korjattu kolme kilometriä kaikkein kriittisimpiä jätevesilinjoja.

Onkilahden ja muiden suurimpien jätevesipumppaamoiden automaatioon on nyt lisätty ns. käyttöastehälytys, joka hälyttää, jos jätevesimäärä poikkeaa normaalista.  Nyt on panostettu entistä enemmän myös sijaisten perehdytykseen.

Onkilahden jätevesivuodon jälkeen myös merialueen vedenlaadun seurantaa tehostettiin. Tulosten mukaan jätevesivuodon loputtua sen vaikutukset tasaantuivat nopeasti ajankohdan normaalille vaihteluvälille. Vaikutusta levätuotantoon ei ollut erotettavissa eikä happiongelmia aiheutunut. Merenpohjasta otetuissa maanäytteissä ei havaittu normaalista poikkeavia ravinne- eikä kiintoainekertymiä. 

Vaasan Vesi pahoittelee syvästi viime kesän uimakauden pilaamista! Toivottavasti moni löysi Hietasaaren ja Mansikkasaaren sijaan sopivan uimapaikan lähialueen muilta uimarannoilta.

Lue koko tiedote tästä linkistä.

**************************************************

Päivitys 16.11.2018

Vaasan Onkilahteen loppukesällä sattuneen jätevesipäästön vaikutuksia Vaasan merialueeseen tutkitaan tehostetusti vesi- ja merenpohjanäytteiden sekä koekalastuksen avulla. Vaasan Vesi on tilannut selvityksen KVVY Tutkimus Oy:ltä - selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Erityisesti siika- ja ahvenkantojen osalta seurantaa tarvitaan vielä useita vuosia, ennen kuin voidaan arvioida viimekesäisen jätevesipäästön vaikutuksia kalakantoihin. ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-ahon mukaan jätevesipäästö ei vaikuta Vaasan merialueen kalojen syöntikelpoisuuteen, vaan ne ovat yhtä hyvää syötävää kuin aiemminkin.

ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho korostaa, että kyse ei ole mistään myrkkypäästöstä vaan kunnallisen jätevedenpuhdistamoon tavallisesti johdettavasta jätevedestä, joka tuskin aiheuttaa mitään makuhaittoja tai kertymiä kaloihin. Kalat osaavat myös väistää epäsuotuisia olosuhteita. Päästö ei tapahtunut myöskään minkään kalalajin lisääntymisaikana. Poikasten liikuntakyky olisi heikompi, mutta kalanpoikasilla ei ole välitöntä merkitystä kalastuksessa ja ravintona. Eniten huolta aiheuttaa tämän päästön ja muun kuormituksen aiheuttama yleisen rehevöitymisen merkitys paikallisille kalakannoille.
 

Kesäuimakauden jälkeen on vedenlaadun seurantaa jatkettu Hietasaaressa Vaasan Veden toimeksiannosta. KVVY Tutkimus Oy:n ottamien näytteiden laboratorioanalyysitulosten mukaan uimarantaveden toimenpiderajat alittuivat.

Sinileväesiintymiä ja sinilevälauttojen liikkeitä on voitu seurata satelliittikuvien kautta pitkälle syksyyn. Nyt marraskuussa aurinko paistaa jo niin alhaalta, ettei satelliittikuvien kautta saada tässä vaiheessa luotettavaa kuvaa sinilevien esiintymisestä. Sinilevän esiintyminen riippuu ravinnetasoista -  Merenkurkun alueella levien kasvua rajoittava ravinne on yleensä fosfori. ELY-keskuksen mukaan tänä syksynä sinileviä on esiintynyt tavallista pitempään: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/merenkurkussa-pitkaksi-venynyt-levasyksy-pohjalaismaakunnat-

Vaasan Vesi pyytää rannoilla liikkujia lähettämään havaintoja sinilevistä Vaasan kaupungin nettisivujen www.vaasa.fi palautepalvelun Feedback.vaasa.fi -sivuston kautta, jossa havaintopaikan voi merkitä kartalle ja liittää havaintopaikasta kuvan sekä tekstiä. Klikkaamalla aiheeksi "Ympäristö ja luonto" ja palautteen aiheeksi "Ympäristön pilaantuminen" palaute menee Vaasan kaupungin ympäristötarkastaja Esa Hirvijärvelle. Palautepalvelun kautta tiedot saadaan myös osaksi jätevesipäästön vaikutusten seurantaa. Myös aiemmat havainnot voi kirjata jälkikäteen palautepalveluun. Lisäksi hyödyllistä tietoa on, missä alueilla sinilevää ei ole havaittu.

Vaasan Vesi tiedostaa vastuunsa ja pahoittelee Onkilahden jätevesivuodon aiheuttamia haittoja.

Jätevesivuotoriskin minimoimiseksi jatketaan toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta ELY-keskuksen ohjauksessa. Tähän mennessä Vaasan Vedessä jätevesipumppaamoiden seuranta ja automaattiset hälytystoiminnot on päivitetty eri riskitilanteiden varalta. Jätevesivuodon aiheuttanut viemärilinja Ratakadun ja Museokadun risteyksessä on korjattu lokakuussa. Ensi vuoden investointiohjelmassa on ranta-alueiden viemäreiden ja jätevesipumppaamoiden saneerausta.

Lisätietoja asiasta antaa:

Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877
ELY-keskuksen johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta p. 0400 829 505

**************************************

Päivitys 12.10.2018

Ympäristöosaston uusimmat uimaveden tutkimustulokset tästä (1.10.2018).

***************************************

Päivitys 10.9.2018

Vaasan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on arvioinut, että vedenlaatu on taas uimakelpoista Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannoilla. Lue lisää: https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

***************************************

Päivitys 7.9.2018

Uimista ei suositella Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannoilla. Ympäristöosasto päivittää tietoja osoitteessa https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

*****************************************

Päivitys 30.8.2018

Vaasan Vesi sai Onkilahden jätevesipäästöön liittyvästä selvityksestään vastauksen ELY-keskukselta nopeasti kolmessa päivässä. ELY-keskus toteaa, että vuoto on ollut varsin suuri ja pitkäaikainen ja arvioi, että vuodon vaikutukset Onkilahden ja Vaasan lähisaariston vedenlaatuun ovat huomattavia.

Yhdistettyjen jätevesi-hulevesikaivojen ongelmia eri ääriolosuhteissa ei oltu selvitetty ja ennakoitu riittävän hyvin. Vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi ELY-keskus kehottaa Vaasan Vettä parantamaan pumppaamojen hälytystoimintoja, sijaisten perehdyttämistä sekä riskienhallintaa. Viemäriverkoston huolto- ja kunnossapito-ohjelma tulee päivittää viemärien sekä hulevesikaivojen ja -linjojen säännöllisten tarkastusten ja niiden perusteella tehtävien korjaustoimenpiteiden osalta. Suunnitelma viemäriverkoston yhdistettyjen jätevesi-hulevesikaivojen korjaamisesta tulee toimittaa ELY-keskukselle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vesistön tilan selvittämiseksi ELY-keskus kehottaa lisäämään näytteenottopisteen Onkilahden keskelle vuosina 2018–2020 osaksi Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailuohjelmaa. Päästön vaikutusalueen selvittämiseksi otetaan 14.9.2018 mennessä sedimenttinäytteet Onkilahdesta sekä Hietasaaren ja Vaskiluodon väliltä. Tulokset toimitetaan ELY-keskukselle 25.9.2018 mennessä. Tulosten perusteella ELY-keskus arvioi näytteenoton jatkoa.

Pumppaamoiden virtaamakäyrien, verkkotietojärjestelmän sekä jätevedenpuhdistamon vesianalyysien pohjalta Vaasan Vesi arvioi jätevesivuodon määräksi Onkilahteen 20 000 m3. Tämä on huomattavasti suurempi kuin alkutilanteessa arveltiin ja vastaa Påttin jätevedenpuhdistamolle tulevaa yhden vuorokauden jätevesikuormaa. Jätevesilinjan tukkeuman löydyttyä se saatiin aukaistua muutamassa tunnissa, minkä jälkeen Påttin jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesimäärä nousi nopeasti ja jäteveden kiintoainepitoisuus oli kolme kertaa tavallista suurempi. Lisäksi Onkilahden pumppaamon jätevesimäärät olivat tavallista suuremmat useita päiviä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että iso osa jätevedestä ja erityisesti kiintoaineesta oli patoutuneena tukkeumakohdan takana ja tuli loppujen lopuksi jätevedenpuhdistamolle kuten pitääkin.

Vaasan Vesi tiedostaa vastuunsa tilanteessa ja pahoittelee Onkilahden jätevesivuodon aiheuttamia haittoja!

ELY-keskuksen kirjaamat toimenpidetarpeet jätevesivuotoriskin minimoimiseksi vastaavat Vaasan Veden tekemää selvitystä. Vaasan Vesi on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi ja vastaavan estämiseksi tulevaisuudessa. Jätevesipumppaamoiden virtaamien seurantaa olemassa olevan etävalvonnan avulla on tehostettu. Pumppaamoiden automaattisia hälytystoimintoja lisätään ja niiden toiminta varmistetaan eri riskitilanteiden varalta. Yhdessä Vaasan kaupungin kuntatekniikan kanssa Vaasan Vesi käy läpi hule- ja jätevesiviemäriverkoston kriittisimmät kohteet tämän syksyn aikana. Tukossa ollut viemärilinja sortui Ratakadun ja Museokadun risteyksessä viemärikuvausten yhteydessä 29.8. Sortuma on korjattu väliaikaisesti elementeillä, jätevesiä ei päässyt maastoon eikä vesistöön. Kyseinen viemärilinja saneerataan lokakuun alussa.

 

Vaasan kaupungin ympäristöosasto jatkaa uimaveden laadun seurantaa Hietasaaressa toistaiseksi. Seuraavat bakteerinäytteet otetaan 31.8. ja virusnäytteet ensi viikolla.

 

********************************************

Päivitys 24.8.2018

Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannoilla uimista ei suositella toistaiseksi. Hietasaaren uimarannan 22.8. otetussa vesinäyttessä todettiin vielä norovirusta ja adenovirusta. Ympäristöosasto päivittää tietoja osoitteessa https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

****************************************************

Päivitys 23.8.2018

 
Vaasan kaupungin ympäristöosasto arvioi Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimakiellon tarvetta seuraavan kerran perjantaina 24.8., jolloin saataneen vastaukset keskiviikkona 22.8. otetuista virusnäytteistä. Indikaattoribakteereiden mukaiset uimarantojen vedenlaatuvaatimukset täyttyivät tiistain 21.8. näytteiden osalta. Ympäristöosasto päivittää tietoja osoitteessa https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

Sundin matonpesupaikka avataan 23.8. Vesi mattojen pesuun otetaan vesijohtovedestä.

Merialueelta 9.8. ja Onkilahdesta 10.8. ja 15.8. otettujen vesinäytteiden analyysien pohjalta KVVY Tutkimus Oy:n vesistöasiantuntija Ossi Käkränen arvioi jätevesivuodon vaikutukset vesistöön lyhytaikaisiksi. Jätevesivuodon jälkeen saatuja tuloksia verrattiin vuosien 2000-2017 vesistöseurannan arvoihin. Onkilahdesta 15.8. otetuissa vesinäytteissä fosforipitoisuus ylitti pitkän ajan keskiarvon, mutta typpi ja bakteeripitoisuudet olivat alle pitkän ajan keskiarvon. Vaasan edustan merialueelta haettiin vesinäytteet kuudelta Onkilahtea lähinnä olevalta näytteenottopisteeltä. Nämä pisteet ovat osa Vaasan edustan merialueen yhteistarkkailun yli 30 näytepisteestä, joista haetaan vesinäyte viisi kertaa vuodessa. Käkränen arvioi jätevesipäästön vaikutusten rajoittuvan Onkilahden läheisille alueille, korkeintaan pohjoiselle kaupungin selälle. Käkränen suosittaa jätevesipäästöön liittyvien tarkkailunäytteiden ottoa Onkilahdesta ja merialueen havaintopisteiltä kuukauden kuluttua päästöstä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kuvattiin tukkeutuneena ollut viemärilinja, josta löytyi korjattavia kohtia, mm. reikiä, joista hulevesiä ja niiden mukana maa-aineksia pääsee sisään. Nämä korjataan mahdollisimman pian. Yhdistetyn jätevesi-hulevesikaivon rakenteiden tarkempi kuvaus ei vielä onnistunut. Kuvauksia jatketaan ensi viikolla. Muiden vastaavien rakenteiden selvitys jatkuu.

Tarkempi selvitys jätevesivuodosta toimitetaan ELY-keskukselle perjantaina 24.8.

 

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

 

Hietasaaren uimavedenlaatu - graafi

 

Mansikkasaaren uimavedenlaatu - graafi

 

*******************************************************************

Päivitys 20.8.2018

 

Uimakielto jatkuu Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa. Niistä 15.8. otetuissa virusnäytteissä todettiin norovirusta ja adenovirusta. Myös bakteeriarvot olivat koholla Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa. Ahvensaaren, Kustaanlinnan, Tropiclandian, Paratiisisaaren, Isolahden, Vikingan ja leirintäalueen uimarantojen vesinäytteet pysyivät sallittujen arvojen alapuolella.

 

Virusesiintymisen tarkistamiseksi otetaan uusintanäytteitä sekä lisänäytteitä bakteerien osalta.

Ympäristöosasto päivittää tietoja osoitteessa https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

 

Kartta uimarannoista

 

 

*****************************************************

Päivitys 17.8.2018 klo 15

 

Vaasan kaupungin ympäristöosasto arvioi Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimakiellon tarvetta seuraavan kerran maanantaina 20.8., jolloin saadaan vastaukset keskiviikkona 15.8. otetuista virusnäytteistä sekä tänään perjantaina 17.8. otetuista bakteerinäytteistä. Kaikkien 13.8. tutkittujen uimarantojen tutkimustulokset täyttivät uimaveden laatuvaatimukset.

 

Merialueelta ja Onkilahdesta otettujen vesinäytteiden analyysien pohjalta tehty arvio jätevesivuodon vaikutuksista vesistöön saadaan maanantaina 20.8.

 

Ensi viikolla videokuvataan tukkeutuneena ollut jätevesilinja ja samalla selvitetään tarkemmin yhdistetyn hulevesi-jätevesikaivon toiminta ja muut vastaavat rakenteet jätevesiverkostossa.

 

Tarkempi selvitys jätevesivuodosta toimitetaan ELY-keskukselle perjantaina 24.8.

 

**********************************************

Päivitys 16.8.2018 klo 11

Uimakiellot jatkuvat Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa ainakin 20.8. asti. Kaikkien 13.8. tutkittujen uimarantojen tutkimustulokset alittivat bakteerien osalta uimarantaveden toimenpiderajat, mutta vielä tarkistetaan viruspitoisuuksia. Virustutkimusten tulokset saadaan 20.8. Lisänäytteet uimarannoilta bakteerien osalta otetaan vielä 17.8.

Linkki uimarantojen vedenlaatutietoihin

*******************************************************************

Päivitys 14.8.2018 klo 16

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaarella uimakiellot jatkuvat todennäköisesti ainakin maanantaihin 20.8. asti. Indikaattoribakteereiden lisäksi uimavesinäytteistä tutkitaan vielä viruksia mahdollisten terveysriskien selvittämiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta seuraavan kerran keskiviikkona 15.8.

Toistaiseksi Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikat on suljettu eikä kalastusta Onkilahdessa suositella.

Jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta merialueella odotetaan tuloksia lähipäivinä.

Hietasaaren uimaveden laatu - graafi
Mansikk
asaaren uimaveden laatu - graafi

Kartta uimarannoista

*******************************************************************

Päivitys 10.8.2018 klo 15.30

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa uimakiellot jatkuvat toistaiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta aina vesinäytteiden analyysien valmistumisen jälkeen.

Jätevesipäästön vuoksi matonpesua ei suositella Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikoilla eikä kalastusta Onkilahdessa. Näistä suosituksista on laitettu kyltit kyseisille rannoille. Asiasta tiedotetaan ja rantojen kyltitystä päivitetään vesinäytteistä saatujen tulosten perusteella.

Vielä ei ole riittävästi tietoa jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta, jotta sen vaikutusalue voitaisiin määritellä ja antaa tarkempia suosituksia. Merialueelta torstaina 9.8. haettujen näytteiden tulokset saadaan ensi viikon alussa samoin kuin kaupungin yhdeksältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren, Tropiclandian, Kustaanlinnan, Ahvensaaren, Vikingan ja Isolahden uimarannalta perjantaina 10.8. haettujen vesinäytteiden tulokset.

*******************************************************************

Päivitys 10.8.2018

Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannat ovat toistaiseksi uintikiellossa.

*******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen – päivitys 9.8.2018 klo 15.30

Tiistaina 7.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä Hietasaaren uimarannalla. Keskiviikkona 8.8. otettujen uimarantanäytteiden tulokset saadaan perjantaina 10.8.

Näytteenottoaluetta on tänään laajennettu jätevesivuodon vaikutusalueen selvittämiseksi. Tänään on haettu vesinäytteet seitsemältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren ja Tropiclandian uimarantojen lisäksi Kustaanlinnan ja Ahvensaaren uimarannoilta. Oheiseen karttaan on merkitty uimarantojen ja jätevesivuodon sijainti. Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä ainakin vielä perjantaina 10.8. ja maanantaina 13.8. Lisäksi läheiseltä merialueelta on haettu näytteitä ELY-keskuksen ohjauksen mukaisesti.

******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen – päivitys 9.8.2018

Onkilahteen valunutta jäteliejua on käyty imemässä pois imuautolla Onkilahden rannasta torstaiaamuna 9.8. KVVY-Botnialabin ennakkotietojen mukaan maanantaina 6.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä muilla uimarannoilla kuin Hietasaaressa. Seuraavia analyysituloksia odotetaan ja näytteenottoa laajennetaan.

*******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen 8.8.2018

Onkilahden rantaan on vuotanut hulevesiviemärin kautta satoja kuutioita jätevettä jätevesilinjan tukkeutumisen vuoksi. Tukos saatiin korjattua eilen 7.8. Jätevettä ei vuoda enää Onkilahteen.

Tukkeutumisen on luultavasti aiheuttanut rankkasade. Rankkasateen aikana hulevesiviemäristä on tulvinut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta jätevesiviemäriin sadevettä, jossa on ollut mukana runsaasti sadeveden huuhtomaa roskaa. Kiintoaine on tukkeuttanut jätevesiviemäriä, jonka seurauksena jätevettä on taas vuorostaan valunut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta hulevesipurkuputkea pitkin Onkilahteen.

Uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan nyt tehostetusti. Hietasaaren uimaranta on toistaiseksi kokonaan käyttökiellossa. Uimarantojen vedenlaatutiedot ovat kaupungin nettisivuilla https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

 

Vaasan Vesi pahoittelee jätevesivuodon aiheuttamia haittoja.

 

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

 

 

Hietasaaren uimavedenlaatu - graafi

 

Mansikkasaaren uimavedenlaatu - graafi