Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Uppdaterade verksamhetsområden

Lagen om vattentjänster förpliktigar till anslutning till avloppsnätet

 

Kort om lagen om vattentjänster

Kommunen godkänner verksamhetsområdet. Innan verksamhetsområdet godkänns ger kommunen information om saken och tar emot tillsynsmyndighetens utlåtande samt ger fastighetsägarna tillfälle att bli hörda (Lagen om vattentjänster 8 §).

När ett bostadsområde blir en del av vattentjänstverkets verksamhetsområde, träder lagen om vattentjänster i kraft i detta område. Fastigheterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde skall anslutas till vattentjänstverkets ledningsnät (Lagen om vattentjänster 10 § 1 mom.).

Verksamhetsområdet utvidgas, eftersom kommunen skall utveckla vattentjänsterna inom sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen (Lagen om vattentjänster 5 §).

Det är på kommunens ansvar att se till att verksamhetsområdet utvidgas om behovet hos en större grupp invånare, sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kräver det (Lagen om vattentjänster 6 § 2 mom.).

 

Lagen om vattentjänster  www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010119

 

Fastigheter på det uppdaterade verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet har uppdaterats i Lillkyro, Västervik och Sundom. Förslaget till uppdatering har varit framlagt den 29.12.2016 – 18.1.2017 på Vasa stads nätsidor och officiella anslagstavlor (Medborgarinfon, Biblioteksgatan 13 och Samservicestället i Lillkyro, Lillkyrovägen 11) samt på Vasa Vattens kundbetjäning. Framläggningen har kungjorts på Vasa stads officiella anslagstavlor och nätsidor samt i Pohjalainen och Vasabladet. Ägarna till och innehavarna av fastigheterna i området har haft tillfälle att bli hörda. Stadsstyrelsens planeringssektion har godkänt uppdateringen av verksamhetsområdet den 16.1.2018.

Under år 2018 kontaktas ägarna till sådana fastigheter som inte anslutits till avloppsnätet i ovannämnda bostadsområden. Skriftliga kontakter inleds med Lillkyro under maj 2018. Vasa Vatten kan redan kontaktas i anslutningsärenden innan brevet har kommit fram.

 

Se kartor över verksamhetsområdena här >>

 

Anslutning

Anslutning till avloppsnätet inleds med att beställa anslutningsuppgifter från Vasa Vatten. Anslutningsuppgifterna gäller ett år. Vägledning om hur fastigheten ansluts till nätet finns på Vasa Vattens nätsida >> Anslutning

 

Ansvarsområden och avgifter

Inom detaljplaneområdet är gränsen för Vasa Vattens ansvarsområde och anslutningspunkt vid tomtgränsen. Vasa Vatten bygger ledningen fram till tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för grävnings- och installationsarbetena på tomten.

 

På glesbygden är gränsen för Vasa Vattens ansvarsområde och anslutningspunkt vid stamvattenledningen. Vasa Vatten bestämmer anslutningspunkten. Fastighetsägaren gräver och bygger ända fram till anslutningspunkten samt tar fram anslutningspunkten.

Kopplingsarbetet utföres alltid av Vasa Vatten. Anslutningsavgiften inkluderar även kopplingsarbetet till stamledningen.

 

Anslutningskostnader

Aktuella anslutningskostnader >>


Vi uppmanar att det utreds om det är möjligt att samarbeta med grannfastigheter. En gemensam tomtledning minskar grävnings- och installationskostnaderna.

Om grannar beslutar att samarbeta ska det göras upp skriftliga avtal om detta. Färdiga avtalsmodeller fås på begäran från Vasa Vatten. 

 

Mottagningskostnader för avloppsvatten

Vasa Vatten fakturerar mottagningsavgifter för avloppsvatten enligt gällande prislista.
 

Åtgärdstillstånd och anskaffning av servitut

Ett åtgärdstillstånd för ändringar av avloppet skall ansökas hos Vasa stads byggnadstillsyn. Åtgärdstillståndet är avgiftsbelagt. Om fastighetens tomtledning går via grannens tomt, skall markägarens tillstånd eller en bestående användningsrätt d.v.s. ett servitut ansökas för detta markområde. Inom detaljplaneområdet ansöks servitutet hos Vasa stads fastighetssektor och utanför detaljplaneområdet hos Lantmäteriverket.

Åtgärdstillstånd fås från Vasa stads byggnadstillsyn.

 

Grunder för befrielse och anhållan om befrielse

Fastighetsägaren kan enligt lagen om vattentjänster 11 § och på de grunder som anges i paragrafen ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten hos Vasa stads miljöavdelning. Den eventuella befrielsen gäller antingen tills vidare eller för en viss tid. Miljöavdelningen genomför ett inspektionsbesök på fastigheten som ansöker om befrielse.

Mer detaljerade grunder för och anhållan om befrielse finns på Vasa stads miljöavdelnings nätsidor.

 

Anhängiggörande

Om fastighetsägaren inte reagerar på anslutningsbegäran inom den utsatta tidsfristen, anhängiggörs ärendet. Vid anhängiggörandet delegeras ärendet till Vasa stads miljöavdelning. Ärendet anhängiggörs även om anslutningsuppgifternas giltighetstid går ut utan att någon anslutning har skett. Anslutningsuppgifterna gäller ett år.

Fastighetsägaren meddelas skriftligt om anhängiggörandet. Samtidigt ges en möjlighet till förhandling med Vasa stads miljöavdelning och Vasa Vatten. Under förhandlingen kommer man överens om fortsatta åtgärder och en tidsplan.

Om ärendet inte går framåt trots det som överenskommits under förhandlingen går ärendet till förvaltningstvångsförfarande. Detta betyder myndighetens åläggande av anslutning till ledningsnätet (Lagen om vattentjänster 29 § 1 mom.). Myndigheten kan även förena åläggandet med vite eller hot om tvångsutförande (Lagen om vattentjänster 30 §).

 

Övrig information

Följande länk innehåller information om avloppsvattensystem och deras kostnader, reningsnivåkrav, kort om lagstiftning samt information om avloppsvattnets miljöpåverkan.

Avloppsvattenguide - Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf  www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/

 


Kontaktuppgifter

 

Beställning av anslutningsuppgifter för planering samt för anslutning till nätet / Vasa Vatten
Mikko Vihanto, byråingenjör, (06) 325 4154, mikko.vihanto(at)vaasa.fi

 

Ytterligare information om verksamhetsområden / Vasa Vatten
Anniina Latva-Ranta, byråingenjör, (06) 325 4155, anniina.latva-ranta(at)vaasa.fi

 

Anhållan om befrielse, rådgivnings- och inspektionsbesök / Vasa stads miljöavdelning
Ture Sjöberg, miljöinspektör, 040 505 6618, ture.sjoberg(at)vaasa.fi
Esa Hirvijärvi, miljöinspektör, 040 777 5176, esa.hirvijarvi(at)vaasa.fi

 

Åtgärdstillståndsärenden / Vasa stads byggnadstillsyn
Harri Suoranta, VVS-granskningsbyggmästare, 040 5696700, harri.suoranta(at)vaasa.fi