Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Nya avtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

 

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar ändringarna i vattentjänstlagstiftningen. Även modellen för avtalsvillkor för anslutnings- och bruksavtal har uppdaterats. Utöver i de ovannämnda modellerna har korrigeringar gjorts på grund av ändringar i annan lagstiftning och av praktiska skäl.

Ändringarna i lagen om vattentjänster (119/2001) trädde i kraft 1.9.2014. Vattenverksföreningen uppdaterade modellerna år 2015 så att de motsvarar ändringarna i lagen om vattentjänster. Därmed har Vasa Vatten uppdaterat anslutnings- och bruksavtalsvillkoren samt verkets allmänna leveransvillkor. De nya villkoren träder i kraft 1.5.2019.

I januari postar vi de nya villkoren till alla våra kunder.

 

Vasa Vattens uppdaterade Allmänna leveransvillkor 1.5.2019

Vasa Vattens uppdaterade Anslutnings- och bruksavtalsvillkor 1.5.2019

Följebrev: Ändringar i vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och anslutnings- och bruksavtalsvillkor

 

 

Sprinkleranslutare

 

Vasa Vatten har gjort en egen avtalsmodell samt skilda leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare.

Vattentjänstverken har inte tidigare haft skilda avtal eller leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare. De villkor som gällt för sprinkleranslutare har tidigare ingått i vattentjänstverkets anslutnings- och bruksavtalsvillkor samt allmänna leveransvillkor. Eftersom sprinkler inte hör till vattentjänstlagens tillämpningsområde, tar även Vasa Vatten i bruk ett skilt avtal samt tillhörande leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare. Sprinkleranslutarnas leverans- och avtalsvillkor är gjorda på basis av Vattenverksföreningens rikstäckande modeller. De nya villkoren träder i kraft 1.5.2019.

Vasa Vatten förbereder fastigheternas sprinkleravtal på basis av de uppgifter som Vasa Vatten har tillhanda. Avtalen skickas till alla sprinklerkunder för att undertecknas under år 2019.

I januari postar vi de nya villkoren till alla våra kunder.

 

Vasa Vattens nya Leveransvillkor för sprinkleranslutare 1.5.2019

Vasa Vattens nya Villkor för sprinkleravtal 1.5.2019

Följebrev: Vattentjänstverkets nya avtal samt nya leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare.

 

Under år 2019 inleder vi faktureringen av sprinkleranslutare enligt de nya riskklasserna >>

 

Uppdaterad 23.01.2019