Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Tekniska tjänster / nätverk

Vasa Vattens resultatenhet för tekniska tjänster tar hand om upprätthållandet och anläggandet av vattenverkets kostsammaste del dvs. vatten- och avloppsnätet.

År 2019 var nätverkens sammanlagda längd 1556 km: 1004 km vattenledningar och 552 km avloppsvattenledningar. Stadens kommunalteknik tog över ansvaret för dagvattenledningarna år 2015. Ledningsnätets kondition påverkar i hög grad renvattenkvaliteten och att avloppsvattnet utan störningar leds bort från kunderna. Övervakningen fungerar dygnet runt. Vattenförsörjningsnätet är en central del av samhällsstrukturen och kring den byggs allt annat upp.

 

 

Tekniska tjänster -enheten handhar i huvudsak underhållet samt sanering och reparationer av gamla nätverksdelar. Vid saneringar använder man sig ännu av den tradiotionella "gräv" metoden, men i mån av möjlighet har man gått över till "No-Dig" metoden (relining). No dig-metoden går ut på att man sjuter in (eller drar) en ny, lite mindre ledning, in i den gammla ledningen som behöver saneras. På detta vis undviker vi att gräva upp gator, vilket innebär stora ekonomiska besparingar, samt en mindre belastning på miljön. Andra fördelar är även minskade trafik- och bullerstörningar.
 

Största delen av vårt arbete omfattar mångsidig kundtjänst, vattenmätning, reparering av fastigheternas husledningar och lösning av kundernas problem. Utvidgning av ledningsnätet görs i huvudsak i samarbete med Tekniska verket och genom konkurrensutsättande av privata jordbyggnadsenterprenörer.

 

Uppdaterad 20.04.2020