Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

 

 Kuva: Christoffer Björklund

Vesihuoltolaki velvoittaa liittymään jätevesiverkostoon toiminta-alueella

 

Lyhyesti vesihuoltolaista

Kunta hyväksyy toiminta-alueet. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä kunta tiedottaa ja ottaa vastaan valvontaviranomaisen lausunnon sekä antaa kiinteistöjen omistajille mahdollisuuden tulla kuulluksi (Vesihuoltolaki 8 §).

Kun asuinalueesta tulee vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta, vesihuoltolaki astuu voimaan kyseisellä alueella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on liittämisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoon (Vesihuoltolaki 10 § 1 momentti).

Toiminta-alueita laajennetaan, koska kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti (Vesihuoltolaki 5 §).

Kunnan velvollisuus on huolehtia, että toiminta-alueita laajennetaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat (Vesihuoltolaki 6 § 2 momentti).

 

Vesihuoltolaki  www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

 

Kiinteistöt toiminta-alueella

Vaasan Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt toiminta-alueen päivityksen 17.4.2024. Esitys päivittämisestä on ollut nähtävänä 5.2.2024 – 5.3.2024 Vaasan kaupungin verkkosivuilla. Nähtävillä olosta on kuulutettu Vaasan kaupungin verkkosivuilla, sekä Ilkka-Pohjalaisessa ja Vasabladetissa. Alueen kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on ollut tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Kartat toiminta-alueista löydät tästä >>

 

Liittyminen

Liittyminen jätevesiverkostoon aloitetaan tilaamalla liittymätiedot Vaasan Vedeltä. Liittymätiedot ovat voimassa vuoden. Kiinteistön verkostoon liittämisen ohjeistus löytyy Vaasan Veden nettisivulta  >> Liittyminen
 

Vastuualueet ja maksut

Asemakaava-alueella Vaasan Veden vastuualueen raja ja liitoskohta ovat tontin rajalla. Vaasan Vesi rakentaa johdon tontin rajalle. Kiinteistön omistaja vastaa tontilla tapahtuvista kaivuu- ja asennustöistä.Haja-asutusalueella Vaasan Veden vastuualueen raja ja liitoskohta ovat runkojohdossa. Vaasan Vesi määrittelee liitoskohdan. Kiinteistön omistaja kaivaa ja rakentaa liitoskohtaan asti, sekä ottaa liitoskohdan esille.

Liitostyön tekee aina Vaasan Vesi. Liittymismaksu kattaa myös liitostyön runkojohtoon. Mahdollinen kiinteistökohtainen pumppaamo on kiinteistön omistajan vastuulla.

 

Liittymisen kustannukset 

Ajantasaiset liittymismaksut >> 

Suosittelemme selvittämään, onko yhteistyö naapurikiinteistöjen kanssa mahdollista. Yhteinen tonttijohto vähentää kaivuu- ja asennuskustannuksia.

Jos yhteistyötä tehdään, on sopimukset oltava kirjallisina naapureiden kesken. Valmiita sopimuspohjia saa pyytämällä Vaasan Vedeltä. Vaasan Vesi ei ratko kiistoja osapuolten välillä
 

Jäteveden vastaanottamisen kustannukset

Vaasan Vesi laskuttaa jäteveden vastaanottamisesta koituvat maksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 

Toimenpidelupa ja rasitteen hankkiminen

Viemäriin tehtäviin muutoksiin on haettava toimenpidelupa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupa on maksullinen. Jos kiinteistön tonttijohto kulkee naapuritontin kautta, on tälle osuudelle haettava maanomistajan suostumus tai pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Kaava-alueella rasitetta haetaan Vaasan kaupungin kiinteistötoimelta ja kaava-alueen ulkopuolella Maanmittauslaitokselta.

Toimenpidelupa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta.
 

Vapautuksen perustelut ja vapautushakemus

Kiinteistön omistaja voi vesihuoltolain 11 §:n nojalla ja siinä mainituin perustein hakea liittämisvelvollisuudesta vapautusta Vaasan kaupungin ympäristöosastolta. Mahdollinen vapautus on toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Ympäristöosasto tekee vapautusta hakevalle kiinteistölle tarkastuskäynnin.

Tarkemmat perustelut vapautuksen saamiselle ovat luettavissa ja vapautushakemus on saatavilla Vaasan kaupungin ympäristöosaston sivuilta.
 

Vireillepano

Mikäli kiinteistön omistaja ei reagoi liittymispyyntöön annetun ajan kuluessa, aloitetaan vireillepano. Vireillepanon alkaessa asia siirtyy Vaasan kaupungin ympäristöosaston käsittelyyn. Vireillepano aloitetaan myös siinä tapauksessa, mikäli liittymätietojen voimassaoloaika päättyy, eikä liittymistä ole tapahtunut. Liittymätiedot ovat voimassa vuoden.

Vireillepanosta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle kirjeitse. Samalla tarjotaan mahdollisuus neuvotteluun Vaasan kaupungin ympäristöosaston ja Vaasan Veden kanssa. Neuvottelussa sovitaan jatkotoimista ja aikataulusta.

Jos neuvotteluissa sovitusta huolimatta asia ei etene, siirrytään hallintopakkomenettelyyn. Tämä tarkoittaa viranomaisen määräystä verkostoon liittämisestä (Vesihuoltolaki 29 § 1 momentti). Viranomainen voi myös tehostaa määräystä uhkasakolla tai teettämisuhalla (Vesihuoltolaki 30 §).

 

Neuvontaa

Seuraavassa linkissä on tietoa jätevesijärjestelmistä ja niiden kustannuksista, puhdistustasovaatimuksista, lainsäädäntöä lyhyesti sekä tietoa jäteveden ympäristövaikutuksista.

Jätevesiopas -  Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto Ry www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/

 


Yhteystiedot:

Liittymätietojen tilaus suunnittelua varten sekä verkostoon liittämiseksi / Vaasan Vesi
Mikko Vihanto, toimistoinsinööri, 06 325 4154, mikko.vihanto@vaasa.fi


Tarkempaa tietoa toiminta-alueista / Vaasan Vesi
Anniina Latva-Ranta, toimistoinsinööri, 06 325 4155, anniina.latva-ranta@vaasa.fi

 

Vapautushakemukset, neuvonta- ja tarkastuskäynnit / Vaasan kaupungin ympäristöosasto
Tiina Lyra, ympäristötarkastaja, 040 777 5525, tiina.lyra@vaasa.fi
Jonas Hjort, ympäristötarkastaja, 040 158 8436, jonas.hjort@vaasa.fi


Toimenpidelupa-asiat / Vaasan kaupungin rakennusvalvonta
Harri Suoranta, LVI-tarkastusrakennusmestari, 040 569 6700, harri.suoranta@vaasa.fi