Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

 

Tutkimusvaihe 10

Vaiheen kesto 01.06.2023 - 31.12.2024

Kurikan syväpohjavesitutkimusten 10. vaihe on alkanut kesällä 2023. Projektin päätavoitteena on tutkia kallioperässä liikkuvan veden määrää, laatua ja roolia Kurikan pohjavesisysteemissä. Projektin 10. vaiheessa keskitytään maastopainanteiden kallioperän rakosysteemien löytämiseen useilla kohteilla. Lisäksi tutkimusten tavoitteena on Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologian ja hydrogeologian selvitys vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella.

Kesällä 2023 suoritettiin koepumppaukset viidestä uudesta siiviläputkikaivosta. Nämä, 2–4 -vaiheissa suoritetut koepumppaukset yhdessä geologisten 3D mallien kanssa luovat pohjan koko laajan tutkimusalueen hydrologisen kierron mallintamiselle. Tutkimuskokonaisuuden perimmäisenä tavoitteena on selvittää hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrä, kerätä riittävät taustatiedot alueen sekä vedenoton YVA-menettelyä, että varsinaisen vedenottoluvan hakua varten.

Projektiin rahoitukseen osallistuvat Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja GTK.

Lähde: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-syvapohjavesihanke-vaihe-10/

 

Tutkimusvaihe 9

Vaiheen kesto 01.05.2022 - 31.12.2023

Monivaiheisen alun jatkoksi kesällä 2022 on alkanut jo syväpohjavesitutkimusten 9. vaihe. Projektin päätavoitteena on tutkia kallioperässä liikkuvan veden määrää, laatua ja roolia Kurikan pohjavesisysteemissä. Projektin 9 -vaiheessa keskitytään maastopainanteiden kallioperän rakosysteemien löytämiseen useilla kohteilla. Lisäksi tutkimusten tavoitteena on Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologian ja hydrogeologian selvitys vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella. Tällä hetkellä huomattavan laajan pohjavesiesiintymän geologisia maastokartoituksia päätetään töiden painopisteen siirtyessä eriteemaisten mallinnusten suuntaan.

Kesällä 2022 rakennettiin loput siiviläputkikaivot, jotka tullaan koepumppaamaan kesällä 2023. Nämä, 2–4 -vaiheissa suoritetut koepumppaukset yhdessä geologisten 3D mallien kanssa luovat pohjan koko laajan tutkimusalueen hydrologisen kierron mallintamiselle. Tutkimuskokonaisuuden perimmäisenä tavoitteena on selvittää hyödynnettävissä olevan pohjaveden määrä, kerätä riittävät taustatiedot alueen sekä vedenoton YVA-menettelyä, että varsinaisen vedenottoluvan hakua varten.

Pohjavesitutkimukset ovat (GTK:n osalta) alkaneet kymmenisen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin moreenikerrosten erottamiin varsin paksuihin hiekka ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon ja siten myös Vaasan kaupunki kiinnostui Kurikan mahdollisesta syväpohjavesipotentiaalista.

Kurikassa maaperä on poikkeuksellisen paksua sekä rakenteeltaan monimutkainen ja alueen rikkonainen kallioperä lisää omalta osaltaan pohjavesimuodostuman antoisuutta. Pohjavesiä näyttää muodostuvan huomattavan laajalla alueella ja (syvä)pohjaveden laatu on myös osoittautunut pääosin hyväksi. Lisäksi alueen pohjavedet ovat hyvässä suojassa paksujen savikerrostumien alla.

https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-syvapohjavesihanke/

 

Tutkimusvaihe 8

Vaiheen kesto 01.06.2020 - 30.06.2022

Kurikan syväpohjavesitutkimus on nyt edennyt pisteeseen, jossa laajan pohjavesiesiintymän kartoitukset päättyivät 2020 vuoden lopulla, alkaakseen uudelleen talvella 2022. Tällä hetkellä töiden painopiste on muuttumassa erilaisten mallinnusten suuntaan. Projektin 8 -vaiheessa keskitytään alueen kallioperän rakosysteemien 3D mallin laadintaan, pohjaveden pinnan visualisointiin sekä pohjaveden virtausmallinnusta tukeviin toimiin, myös maaperän mallinnusta jatketaan uusien tutkimustulosten perusteella. Samassa yhteydessä pyritään luokittelemaan maa- ja kallioperän vedet niiden kemiallisen koostumuksen perusteella.

Keväällä 2022 rakennetaan loput siiviläputkikaivot, jotka tullaan koepumppaamaan vuoden loppuun mennessä. Kaivojen rakentamisen aikoihin tullaan asentamaan vielä havaintoputkia koepumppausten ympäristövaikutusten tarkkailuun. Nämä, 2 – 4 -vaiheissa suoritetut koepumppaukset yhdessä geologisten 3D mallien kanssa luovat pohjan koko laajan tutkimusalueen hydrologisen kierron mallintamiselle. Tutkimuskokonaisuuden perimmäisenä tavoitteena on saada riittävät taustatiedot sekä vedenoton YVA-menettelyä (ympäristövaikutusten arviointi), että varsinaisen vedenottoluvan hakua varten. Tavoitteena on johtaa syväpohjavettä Kurikasta Vaasan suuntaan 2030-luvulla.

https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-8-syvapohjavesi/

 

Tutkimusvaihe 7

Vaiheen kesto 30.09.2019 - 31.05.2022

Projektivaihe 7 aloitettiin syksyllä 2019 ja sen puitteissa jatketaan Kurikan peitteisten laaksojen pohjavesiesiintymän tutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena on paitsi Vaasan ja Kurikan kaupunkien vedenhankinnan turvaaminen, myös tukea osaltaan koko Etelä-Pohjanmaan vesihuoltoa.

Kyseinen projektivaihe on luonteeltaan aikaisempia tutkimuksia tukeva, joka tavoittelee laaja-alaisen ja monimutkaisen esiintymän eri kerroksissa sijaitsevan veden tunnistamista kemiallisin ja mikrobiologisin perustein. Niin ikään projektin tarkoitus on selvitellä pohjaveden liikkeitä muodostumassa. Näiden lisäksi projekti luo IT-ratkaisuja pohjaveden monitoroinnin WEB-pohjaiseen tarkkailuun.

https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-7-syvapohjavesi/

 

Tutkimusvaiheet 5 ja 6

Vaiheen kesto 01.03.2017 - käynnissä

Kurikan Syväpohjavesiprojektin meneillään olevien tutkimusvaiheiden 5 ja 6 aikana on tarkoitus laajentaa olemassa olevaa Kurikan tutkimusaluetta ympäristöön, jotta Vaasan ja Kurikan kaupunkien vesihuolto on turvattu pitkälle tulevaisuuteen. 

Töitä tehdään laajalla rintamalla maaperägeologisen ymmärryksen kasvattamiseksi erilaisin menetelmin. Kallionpinnan ja sen yläpuolisen maaperän määritys muodostavat koko laajan syväpohjavesihankkeen selkärangan, jota hyödynnetään ennen muuta alueen 3D mallintamiseen. 

Projektivaiheiden toisena päätehtävänä on osoittaa uusia tuotantokaivojen paikkoja, rakentaa kaivot ja suorittaa 3 kk kestoiset koepumppaukset. Kaivojen rakentaminen ajoittuu kesälle 2022. Koepumppausten tarkkailuista laadittavien laajojen raporttien perusteella pyritään arvioimaan pohjaveden kestävää käyttöä. Myöhemmin koepumppauskaivot toimivat vedenottamoina.

https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-5-ja-6-syvapohjavesiprojektin-kuvaus/

 

Lähde: Niko Putkinen, Erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus

 

Ajankohtaista

 

 23.1.2024

Vaasa Insider

Kurikan poikkeuksellinen pohjavesiesiintymä herättää suurta mielenkiintoa – Suunnitteilla uusi hydrogeologinen tutkimusinstituutti

https://www.vaasainsider.fi/fi/koulutus-tutkimus/kurikan-poikkeuksellinen-pohjavesiesiintyma-herattaa-suurta-mielenkiintoa-suunnitteilla-uusi-hydrogeologinen-tutkimusinstituutti/


 15.8.2023

YLE

Etelä-Pohjanmaalta löytyy geologinen ihme: pohjavesiesiintymä, joka on kenties jopa Pohjoismaiden suurin 

https://yle.fi/a/74-20044495


20.7.2023

YLE

Kurikan syväpohjavesiä on nyt koepumpattu – vettä tuntuu riittävän

https://yle.fi/a/74-20037029


 1.7.2022

https://www.gtk.fi/en/current/the-deep-groundwater-project-in-kurikka-proceeds-to-the-next-phase-where-the-water-extraction-volume-will-be-examined-by-test-pumping-and-modelling/


 1.7.2022

GTK:n videoita Kurikan syväpohjavesihankkeeseen liittyen:

https://www.youtube.com/watch?v=O4KUnH4ZYJ4

https://www.youtube.com/watch?v=4DdFnz9RB2E

https://www.youtube.com/watch?v=1gk3tJ75tuY

https://www.youtube.com/watch?v=YJs3vzeIFdM


22.6.2021

Kuuntele radio-ohjelma Maailman vanhimmat laaksothttps://areena.yle.fi/audio/1-50822619


3.2.2021

Geologit laajensivat Suomen maiseman kehityksen syvälle menneisyyteen – maailman vanhimmat laaksot sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla?

Tutkijat selvittivät Suomen ikivanhan kallioperän kulutusta ja maanpinnan muodon kehitystä 1.5 miljardin vuoden takaa nykyaikaan. Ikivanha kallioperä on ollut alttiina vuoroin eroosiolle, meteoriittipommitukselle ja hautautumiselle sedimenttikiviksi useiden 100 miljoonien vuosien sykleissä. Tieteelle uutena löytönä tutkimus esittelee Pohjanmaan peitteiset laaksot, jotka ovat mahdollisesti koko maapallon vanhimpia.

Lue lisää...

 

Päivitetty 23.01.2024