Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

 

Vesilaitos

Juomaveden puhdistus Vaasan seudulla on haasteellista raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasaisen laadun vuoksi. Vedenpuhdistusprosessi on monimutkainen, mutta vuosien varrella se on hioutunut tehokkaaksi hyvän juomaveden laadun takaamiseksi.

Vaasan talousvesi valmistetaan Pilvilammen vesilaitoksella.

Automatisoidun ja nykyaikaistetun puhdistusprosessin ansiosta Vaasan talousvesi täyttää ulkonäöltään, maultaan ja puhtaudeltaan kaikki tiukimmatkin laatuvaatimukset. 

Vesilaitos on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1915, jolloin huhtikuun ensimmäisenä päivänä pumpattiin ensimmäistä kertaa vettä kulutukseen palopostin kautta.

 

 Kuva: Esa Siltaloppi

Raakaveden pumppaus

Vaasan kaupungin vedentuotanto on täysin riippuvainen Kyrönjoen vedestä ja kaikki juomavetemme onkin peräisin tästä 130 km pitkästä joesta. Båskaskoskella Kyrönjoessa sijaitsee Båskaksen pumppaamo, josta raakavesi pumpataan Kalliolammen kautta Pilvilammelle.

Juomaveden puhdistusprosessi alkaa Kalliolammelta, jossa sijaitsee vuonna 1995 valmistunut raakaveden esisaostuslaitos. Kesäaikana toukokuusta marraskuuhun Kyrönjoesta otettuun raakaveteen lisätään Båskaksen pumppaamolla rautasuolaa ja saostuva liete poistetaan Kalliolammella. Kalliolammelta raakavesi johdetaan Pilvilampeen. Näin Pilvilammen vesi on esipuhdistettua ja suhteellisen kirkasta.

Pilvilampi on vesilaitoksen varastoaltaaksi useassa vaiheessa 1930-luvulta alkaen rakennettu tekojärvi. Se omalta osaltaan edelleen tasaa ja samalla parantaa raakaveden laatua.

Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää oleellisesti vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen vedenlaatuvaihteluista, sillä se riittää vastaamaan reilun kahden kuukauden vedentarvetta. Kevättulvien aikaan ja välillä muulloinkin Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, että vesilaitos keskeyttää vedenoton sieltä ja hyödyntää Pilvilammen vesivarastoa.

Pilvilammelta raakavesi johdetaan lammen viereiselle vesilaitokselle, jossa tapahtuu varsinainen vedenpuhdistus.

 

Pikahämmennys ja flotaatio

Laitoksella vesi pumpataan ensin pikahämmennykseen, missä lisätään rautapitoisia saostuskemikaaleja sekä kalkkia pH:n säätöön.

Täältä vesi johdetaan flotaatioselkeytykseen, jossa saostuskemikaalin ja optimaalisen pH:n yhteisvaikutuksella saadaan vedestä erotettua epäpuhtaudet (savi- ja maa-ainesta sekä orgaanista ainetta), jotka nostetaan pintaan dispersioveden avulla (ilmakuplilla). Pintaliete kaavitaan pois ja pumpataan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

 

 

Pikasuodatus

Flotaatiosta vesi johdetaan jälkihämmentimeen, jossa sen pH:ta nostetaan. Sieltä vesi johdetaan edelleen pikasuodatukseen eli hiekkasuodatukseen. Suodatuksessa saostuneet metallit kuten mangaani, rauta ja alumiini erottuvat vedestä sen valuessa metrin paksuisen hiekkakerroksen läpi.

 

 

Hidassuodatus

Hidassuodatusyksikkö valmistui syksyllä 1991 ja se koostuu neljästä ulkoaltaasta, joiden kunkin pinta ala on 1 500 m². Hidassuodatus perustuu biologiseen toimintaan, joka parantaa tehokkaasti veden hajua ja makua.

Hidassuodatuksessa vesi valuu hitaasti pohjalla olevan hiekkakerroksen läpi. Hiekan alla on putkisto,  joka kerää veden ja johtaa sen tasausaltaaseen. Kuten nimi jo kertoo, hidassuodatus on hidas prosessi, jossa vesi valuu hiekan läpi 10 tunnissa. 

Hidassuodatus korvataan uudella otsonointi- ja aktiivihiilisuodatuslaitoksella, jonka rakentaminen alkoi elokuussa 2023. Laitoksen on määrä valmistua ja ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana. Uudella otsonointi- ja aktiivihiilisuodatustekniikalla parannetaan talousveden laatua ja täytetään juomavesidirektiivin vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Otsonointi- ja aktiivihiilisuodatustekniikka parantaa veden makua ja hajua sekä poistaa vedestä epäpuhtauksia. Uuden rakennuksen tekniikka osaltaan vähentää vesijohtoverkostoon kertyviä saostumia.

 

 Kuva: Christoffer Björklund

Puhtaanveden säilytys ja pumppaus


Tasausaltaalta desinfioitu vesi pumpataan puhdasvesialtaaseen, jossa vesi säilytetään kunnes se pumpataan kuluttajille kahta reittiä pitkin. Vedestä puolet pumpataan suoraan talouksille ja loput lähempänä kaupunkia olevaan maanalaiseen alavesisäiliöön.

Vesitornissa, kaupungin keskustassa, on myös pieni vesisäiliö, jota käytetään paineiskujen tasaamiseen ja veden pumppauksen ohjaamiseen vesijohtoverkostoon.

 


Jatka laboratorioomme >>

 

Kulutuksen jälkeen vesi päätyy viemäriin ja uudelleen puhdistettavaksi Jätevedenpuhdistamolle  >>

 

Päivitetty 27.05.2024