Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Tillbaka

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde

Kungörelse 5.2.-5.3.2024 angående uppdatering av Vasa Vattens verksamhetsområde. Diarienummer VAASA/1703/14.05.00/2023

Utlåtanden angående verksamhetsområdena skall inlämnas skriftligen senast den 5.3.2024 till adressen Vasa stads registratur, PB 3 (Vasaesplanaden 10), 65101 Vasa, eller till registraturen@vasa.fi 


Kartor och dokument angående verksamhetsområdet finns offentligt framlagda under kungörelsetiden elektroniskt på adressen www.vaasa.fi/sv/kungörelse och här på sidan aktuellt.

 

Ytterligare information ger byråingenjör Anniina Latva-Ranta (anniina.latva-ranta@vaasa.fi tfn (06) 325 4155) och nätverksschef Jari Jantunen (jari.jantunen@vaasa.fi tfn (06) 325 4173


Enligt 8 § i lagen om vattentjänster godkänner kommunen verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk inom sitt område och ändrar vid behov det godkända verksamhetsområdet på framställning av vattentjänstverket eller, om verket inte har gjort en sådan framställning, efter att ha hört verket. Innan verksamhetsområdet godkänns ska utlåtande inhämtas hos tillsynsmyndigheten, och ägarna och innehavarna av fastigheter i området skall ges tillfälle att bli hörda.

Vattentjänstverkets verksamhetsområde ska täcka de områden, där anslutande av fastigheter till vattentjänstverkets vattenledning eller avloppsnät är nödvändig till följd av en förverkligad eller planerad samhällsutveckling. Vattentjänstverket ska kunna svara för vattentjänsterna som det ansvarar för ekonomiskt och sakenligt inom sitt verksamhetsområde. Vidare ska avgifterna som uppbärs för täckande av vattentjänsternas kostnader vara rimliga och jämlika. Kommunen kan vid behov minska på sitt verksamhetsområde, då man måste besluta hur vattentjänsterna ska säkerställas för de fastigheter som är anslutna till vattentjänstverkets nätverk och som lämnar utanför verksamhetsområdet. 

De fastigheter som finns inom verksamhetsområdet ska enligt lagen om vattentjänster anslutas till vattentjänstverkets nät. Befrielse från anslutningsskyldigheten kan sökas hos kommuns miljöskyddsmyndighet. Till vattenverkets vattentjänstnätverk kan man enligt avtal också ansluta sig utanför verksamhetsområdet.

Kommunen ska i sitt beslut om godkännande fastställa olika områdens vattentjänstbehov och beakta områden som ska tas med i vattenverkets vattenledningsnät samt områden som ska anslutas till vattenverkets avloppsnät. För anslutande av verksamhetsområdets olika delar till nätverken ska en målinriktad tidtabell uppställas, som motsvarar samhällsutvecklingen, i samband med beslutet om godkännande. Verksamhetsområdet och tätorterna på området samt områdena som ska anslutas till vattenledningsnätet och avloppsnätet ska framställas på en karta som ska finnas till allas förfogande på datanätet. Om godkännande av verksamhetsområdet ska informeras i tillräcklig omfattning.

Affärsverket Vasa Vatten har framlagt vattentjänstverkets verksamhetsområde för godkännande hos staden.


Kungörelse om uppdatering av verksamhetsområdet för affärsverket Vasa Vatten:

Kungörelse

 

Kartorna över verksamhetsområdena: 

Vattenledningsnätet.pdf
Avloppsvattenledningsnätet.pdf
Kartförklaring.pdf

Kartorna öppnas i din webläsare, men för att uppnå större zoom-nivå kan du ladda ner kartaorna till din egen dator/apparat. Klicka då på den neråt pekande pilen uppe i högra hörnet brevid printer-ikonen.
 

Länk: Stadsmiljönämnden protokoll (24.1.2024 § 8)

 

Kartor över ikraftvarande verksamhetsområdena

https://www.vaasanvesi.fi/sv_SE/web/sv/toiminta-alueet