Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Påttska reningsverket

Påttska reningsverket ligger intill havet på Brändö. Här renas avloppsvatten från hela Vasa stad samt en del av avloppsvattnet från grannkommunerna Korsholm och Malax.

Mängden avloppsvatten varierar årligen beroende på mängden regn- och smältvatten, men ligger mellan 6 och 7 milj. kubikmeter årligen.

För att få leda ut det renade avloppsvattnet i havet måste man ha tillstånd av Västra och Inre Finlands Regionförvaltningsverk. I miljötillståndet är det bestämt vilka krav som måste uppfyllas för att man ska få leda ut vattnet i havet.

Enligt de nyaste kraven (10.7.2017) bör reningseffekten vara minst 95 % för både organiska ämnen (mätt i biologisk syreförbrukning BOD7 ) samt fosfor. Hos CODCr , som mäter kemisk syreförbrukning för organiska ämnen bör reningseffekten vara minst 85 %. Dessutom måste kväve reduceras minst 70 % på årsnivå. Reningseffekten av kväve räknas som årsmedelvärde och mäts endast under tiden då temperaturen på det inkommande avloppsvattnet är över 12ºC. 

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa

 

De högsta tillåtna halterna av ovan nämnda ämnen i renat avloppsvatten är följande:
BOD7 10 mg/l | CODCr 75 mg/l | fosfor 0,3 mg/l

 

Avloppsreningsverket har, utöver ett eget driftslaboratorium, även ett automatiserat övervakningssystem som analyserar avloppsvattnet i processens olika skeden och meddelar om eventuella störningar. Eftersom processen är biologisk, är den även mycket känslig för förändringar.

Läs mer om våra reningsresultat >>


Till avloppsnätet hör fler än 130 pumpstationer inom Vasaområdet och grannkommunerna.


Fortsätt och se vad som händer med avloppsvattnet då det anländer till reningsverket >>

 

Uppdaterad 11.07.2017