Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vasa Vatten, Vasa vattentorn

 

Vasa Vatten erbjuder sina kunder vattenförsörjningstjänster, varav de mest centrala är att rena och leverera ett högklassigt hushållsvatten, samt leda och rena avloppsvatten. I dessa tjänster ingår även en rad sidotjänster. 

Vasa Vatten har, alltsedan affärsverksamheten inletts, tagit ansvar för miljö, natur och kvalitet. Det har alltid värnats om denna tradition och utvecklingen har skett i tidens anda. Vasa Vatten strävar till att vara en föregångare i beaktandet av miljön i sin verksamhet för att fylla både konsumenternas och samhällets förväntningar vid leverering av tjänster.

Vasa Vattens verksamhetsidé är att förse sitt verksamhetsområde med avbrottsfria vattenförsörjningstjänster i enlighet med principen om hållbar utveckling.


Organisation

Vasa Vatten grundades år 1915 och blev ett kommunalt affärsverk år 1992. Vasa Vatten fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av de framtida investerings- och utvecklingsbehoven. Vasa Vatten anskaffar en stor skala olika stödtjänster av stadskoncernen.

Vasa Vatten har en egen direktion och som verkställande direktör fungerar Irma Hyry.
 


Serviceområden och -enheter

Vasa Vattens serviceenheter finns i olika delar av staden.

  • Kundbetjäning, fakturering, administration och ekonomi
  • Tekniska tjänster
    - Nätverkstjänster
    - Anslutningstjänster
  • Vattenrening
  • Avloppsvattenrening

 

Bekanta dig med Vasa Vattens olika serviceområden >>

 


På Molnträskets vattenverk renas ca. 15 000 m3 vatten per dygn.


Vasa söker nya vattenreserver

Att finna tillräckliga råvattenreserver har alltid varit utmanande i kustområden. I Vasanejden gör den varierande kvaliteten på råvattnet, som tas ur Kyroälv, att reningsprocessen blir både invecklad och kostsam. 

Inom projektet med Kurikkas djupa grundvatten utreds ibruktagande av grundvatten för Vasas och Kurikkas behov. I projektets verkningsområde i Österbotten och Södra Österbotten finns 150 000 invånare och livsmedelsproduktion, som behöver mycket hushållsvatten.

Läs mer om projektet >>

 

Uppdaterad 12.02.2021