Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

 

Vattenverket

Reningen av dricksvatten är en utmaning i Vasanejden p.g.a. den varierande kvaliteten på råvattnet som tas ur Kyroälv. Vattenreningsprocessen är invecklad, men har under årens lopp förbättrats för att kunna garantera ett dricksvatten av god kvalitet.

Hushållsvattnet i Vasa renas vid Molnträskets vattenverk.

Tack vare den automatiserade och moderniserade reningsprocessen uppfyller hushållsvattnet i Vasa också de allra strängaste kvalitetskraven såväl i fråga om utseende och smak som renhet.

Vattenverket har fungerat på den nuvarande platsen sedan år 1915, då man den första april för första gången pumpade vatten för konsumtion via en brandpost.

 

 Foto: Esa Siltaloppi

Pumpning av råvatten

Vasa stads vattenförsörjning är helt beroende av vattnet i Kyro älv och allt vårt dricksvatten härstammar från den här 130 km långa älven. Vid Kyro älv finns Båskas pumpstation varifrån råvatten pumpas via Bergträsket mot Molnträsket

Dricksvattnets reningsprocess börjar vid Bergträsket där det finns en, år 1995 byggd förfällningsenhet för råvatten. Under sommaren, från maj till november, tillsätts utfällningskemikalie (järnsalt) till råvattnet som tas ur Kyroälv vid Båskas pumpstation och de sedimenterade orenheterna avlägsnas vid Bergträsket. Från Bergträsket leds råvattnet till Molnträsket. Vintertid pumpas vattnet direkt till Molnträsket. Tack vare förfällningen är vattnet i Molnträsket relativt klart.

Molnträsket är en konstgjord sjö som man börjat konstruera redan på 1930-talet som vattenreservoar. Sjön utjämnar och förbättrar även råvattnets kvalitet till en viss mån.

Molnträskets stora lagringskapacitet förminskar avsevärt vattenverkets beroende av vattenkvalitetsvariationer i Kyroälv, eftersom det rymmer en vattenmängd som motsvarar ca. två månaders vattenförbrukning. Under vårfloden och ibland även vid andra tillfällen är vattnet i Kyroälv av så dålig kvalitet att vattenverket avbryter pumpningen ur älven och förbrukar enbart Molnträskets vattenreserv.

Från Molnträsket leds råvattnet till det bredvidliggande vattenverket där den huvudsakliga vattenreningen sker.

 

Snabbomrörning och flotation

På verket pumpas vattnet först till snabbomrörningen där järnhaltiga utfällningskemikalier tillsätts tillsammans med kalk för pH reglering. Efter det leds vattnet via flotationssedimenteringen där en kombination av utfällningskemikalien och ett optimalt pH gör att orenheterna fälls ut (lera, jordsubstanser och organiska ämnen). Dessa lyfts till ytan med hjälp av dispersionsvatten (luftbubblor). Slammet som bildas skrapas bort från ytan och pumpas till avloppsvattenreningsverket för behandling.

 

Snabbfiltrering

Från flotationen leds vattnet till mellanblandningen där det efter en pH höjning leds vidare till snabbfiltreringsbassängerna. Här avskiljs de sedimenterade metallerna, mangan, järn och aluminium, från vattnet när det rinner genom ett en meter tjockt sandlager. 

      


 

Långsamfiltrering

 

Långsamfiltreringsanläggningen byggdes år 1991 och består av fyra utebassänger, var och en med en yta på 1500 m². Långsamfiltreringen baserar sig på biologisk verksamhet som effektivt förbättrar vattnets lukt och smak.

Vattnet i långsamfiltreringen rinner sakta genom ett sandskikt. Under sanden finns ett rörsystem som samlar vattnet och leder det vidare till en utjämningsbassäng. Som namnet säger är långsamfiltreringen en långsam process, det tar 10 timmar för vattnet att rinna genom en filterenhet.

Efter långsamfiltreringen desinficeras vattnet bl.a. med UV-ljus och sedan pumpas det vidare till konsumtion.

 

Bygget av en ny anläggning för ozonisering och aktivt kol (efterbehandling, H-byggnaden) börjar i augusti 2023 och efterbehandlingsanläggninen tas i drift hösten 2025. När anläggningen blir färdig, förbättras hushållsvattnets kvalitet med den nya filtreringstekniken och då uppfylls även de krav, som det nya dricksvattendirektivet ställer. Filtreringstekniken förbättrar vattnets smak och lukt och filtrerar bort orenheter ur vattnet. Den nya tekniken minskar också fällningar som bildas i vattenledningsnätet.
 

 

 Foto: Christoffer Björklund

Renvattnets förvaring och pumpning

Desinficerat vatten från utjämningsbassängen pumpas till renvattenbassänger där det förvaras före det distribueras vidare till konsumenterna via två olika rutter. Hälften av vattnet pumpas direkt till hushållen och resten via en underjordisk lågvattenreservoar närmare staden.

Vattentornet i centrum av staden har också en liten vattenreservoar som används för att reglera pumpningen av vattnet till ledningsnätet. För övrigt är tornets uppgift främst att emotta tryckstötar i ledningsnätet.

 

 

Fortsätt till laboratoriet >>

 

Från konsumenterna fortsätter vattnet ner i avloppet och renas åter en gång på Avloppsreningsverket >>

 

Uppdaterad 27.05.2024