Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Administration och tekniska tjänster

I Vasaregionen finns ett avsevärt samarbete över kommungränserna då det gäller vattenförsörjning och avloppsvattenrening. Vasa Vatten förser en del av Korsholm med rent vatten, samt tar emot avloppsvatten från delar av både Korsholm och Malax. Allt som allt betjänar vi över 70 000 invånare.

I samband med kommunsammanslagningen år 2013 blev Lillkyros vattenförsörjning en del av affärsverket Vasa Vatten.
 


Ekonomi och administration, kundbetjäning och fakturering

Till vattenverkets uppgifter hör också mycket annat än endast byggande och teknik.

Vår mångsidiga kundtjänst tar hand om bl.a. anslutningsavtal, fakturering och informering. Vasa Vatten strävar till att kunna tillgodose sina kunders behov, med målet att uträttandet av ärenden hos oss, görs så smidigt och problemfritt som möjligt.


Också olika utvecklingsprojekt hör till det dagliga arbetet. Servicen utvecklas hela tiden för att tjänsterna skall motsvara kundernas krav i ett föränderligt samhälle.

 


Tekniska tjänster, nätverk och anslutningstjänster

Serviceområdet för tekniska tjänster tar hand om upprätthållandet och anläggandet av Vasa Vattens kostsammaste del dvs. vatten- och avloppsnätet.

År 2023 var stamnätverkens sammanlagda längd 1597 km: 1023 km vattenledningar och 574 km avloppsvattenledningar. Stadens kommunalteknik tog över ansvaret för dagvattenledningarna år 2015. Ledningsnätets kondition påverkar i hög grad renvattenkvaliteten och att avloppsvattnet utan störningar leds bort från kunderna.

Övervakningen fungerar dygnet runt. Vattenförsörjningsnätet är en central del av samhällsstrukturen och kring den byggs allt annat upp.

 

Längden på Vasas vatten- och avloppsnätverk år 2023 var 1597 km.

Som ett långt rör skulle det sträcka sig ända från Vasa till Amsterdam!

 

Tekniska tjänster -serviceområdet omfattar nätverkstjänster och anslutningstjänster. Serviceområdet tar hand om upprätthållandet och anläggandet av Vasa Vattens vatten- och avloppsnät, upprätthållandet av nätverksinformation, den tekniska kundtjänsten och anslutningstjänster. 

 

Nätverkstjänsterna ansvarar för anläggandet och upprätthållandet av Vasa Vattens vatten- och avloppsnätverk. Nätverkstjänsterna tar hand om arbetsbeställningar, så som anslutningsarbeten eller installeringar av vattenmätare. Vid behov anlitar vi även privata enreprenörer.

Vid saneringar använder man sig ännu av den tradiotionella "gräv" metoden, men i mån av möjlighet har man gått över till "No-Dig" metoden (relining). No dig-metoden går ut på att man sjuter in (eller drar) en ny, lite mindre ledning, in i den gammla ledningen som behöver saneras. På detta vis undviker vi att gräva upp gator, vilket innebär stora ekonomiska besparingar, samt en mindre belastning på miljön. Andra fördelar är även minskade trafik- och bullerstörningar.

Största delen av vårt arbete omfattar mångsidig kundbetjäning, vattenmätning, reparering av fastigheternas husledningar och lösning av kundernas problem. Utvidgning av ledningsnätet görs i huvudsak i samarbete med Tekniska verket och genom konkurrensutsättande av privata jordbyggnadsenterprenörer.

 

Anslutningstjänsterna sköter ärenden som angår anslutandet till nätverken; anslutningsuppgifter, anslutnings- och bruksavtal, anslutningsavgifter. Teamet ansvarar även för dokumenteringen och upprätthållandet av nätverksinformationen samt Vasa Vattens verksamhetsområden. Vi levererar nätkartor på begäran.

 


 

Molnträskets vattenverk

 

Påttska avloppsreningsverket

 

 

Uppdaterad 21.02.2024