Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Anslutning till vatten- och avloppsnäten

Material:

Anslutning till stadens vatten- och avloppsnät  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansvarsområdenas gränser (pdf, öppnas i nytt fönster)

Installation av tomtvattenledning under fastighet  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Exempel på utrymmesbehov för vattenmätare  (pdf, öppnas i nytt fönster)

Checklista för nybyggare  (pdf, öppnas i nytt fönster, svenska s.2)

Checklista för sanerare  (pdf, öppnas i nytt fönster, svenska s.2)


1. Beställ fastighetens anslutningsuppgifter i god tid från Vasa Vatten, helst genast när ansökan om bygglov har lämnats in.


1.1 Samla ihop uppgifter som behövs för beställningen av anslutningsuppgifterna

Fastighetsägarens kontaktinformation

 • för- och efternamn
 • gatuadress och postnummer
 • kontaktinformation (telefon, e-post osv.) 

Fastighetens adress

 • fastighetsnummer eller jordregisternummer
 • gatuadress och postnummer
 • eventuell tomtkarta

Åtgärderna som anslutningsuppgifterna berör

 • nybyggnad/grundlig renovering
 • installation/sanering av vatten- och avloppsledningar
 • installation/sanering av dag- och grundvattenledningar

Vart skall uppgifterna sändas

 • för- och efternamn
 • gatuadress och postnummer
 • kontaktinformation (telefon, e-post osv.)

Uppgifterna kan sändas direkt till t.ex. VVS-planeraren.

 

1.2 Beställ anslutningsuppgifter

Vasa Vatten har tagit i bruk en Vesitili Online-tjänst. Via tjänsten kan man beställa anslutningsuppgifter utan att behöva registrera sig.


Frågor angående anslutningen kan beställas på telefon eller per e-post.

Kom i håg att reservera ordentligt med tid för leveransen.

 


2. Ordna en FVA-arbetsledare

På varje byggarbetsplats där vatten- och avloppstekniska arbeten utförs skall det finnas en arbetsledare för installationen av fastighetens vatten- och avloppsanordningar. FVA-arbetsledaren hjälper dig i alla vatten- och avloppstekniska frågor och problemsituationer. Hen ansvarar också för alla vatten- och avloppstekniska installationer inom ditt byggprojekt.

FVA-arbetsledaren skall utses innan vatten- och avloppsarbeten påbörjas. FVA-arbetsledaren måste godkännas av Vasa stads byggnadstillsyn.

 


3. Sänd de anslutningsuppgifter som erhållits till VVS-planeraren, husleverantören eller någon annan som ansvarar för VVS-planerna

Om du har meddelat att uppgifterna skall sändas direkt till planeraren, tar vi hand om detta.

 


4. Leverera (planeraren/byggaren) de färdiga planerna till Vasa stads byggnadstillsyn för granskning

För arbeten som kräver tillstånd använder sig Vasa stad av webbtjänsten ePermit.

https://kartta.vaasa.fi/ePermit/sv

Planer som inte kräver tillstånd (t.ex. dagvattenplaner) levereras i pappersformat till byggnadstillsynen.

https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/boende-och-byggande/byggnadstillsynen/

 

 1. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp 1 st.
 2. Anslutningsuppgifter 1 st.
 3. FVA-dimensioneringsuppgifter-blankett (ifylld och undertecknad av planerare) 1 st.
 4. Situationsplan (vatten och avlopp) 1:200 (1:500) 3 st.
 5. Planritningar över vattenledningar och avlopp 1:50 (gamla byggnader 1:100), varifrån vattenmätarens placering framkommer 2 st.
 6. Vatten- och avloppsritningar av övriga våningar inkl. specialritningar. 1 st.
 7. Inom glesbygdsområde: översiktskarta över fastighetens läge 1 st.


De ritningar som Vasa Vatten behöver levereras automatiskt till oss av Byggnadstillsynen.

 


5. Undertecknandet av anslutningsavtalet

Vasa Vatten utarbetar ett anslutningsavtal som undertecknas av anslutaren på vårat kontor. Då det är frågan om en sanering sänds anslutningsavtalet till anslutaren och då avtalet har undertecknats sänds det tillbaka till Vasa Vatten.

Ytterligare uppgifter om undertecknandet av anslutningsavtalet erhålls på telefonnumret eller per e-post av

 • Riitta Nylund-Kähtävä  |  (06) 325 4185  |  riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi
 • Kati Tyynelä-Koppelomäki |  (06) 325 4004  |  kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi eller

 


6. Beställ anslutningsarbete och vattenmätare

Beställning av installation av tomtledningar och vattenmätare
 • Mats Kulla         |  (06) 325 4187   |  mats.kulla@vaasa.fi
 • Johan Storlund  |  (06) 325 4180   |  johan.storlund@vaasa.fi
 • Juha Vessonen  |  (06) 325 4170   |  juha.vessonen@vaasa.fi

 

Leveranstiden

Leveranstiden för anslutningsarbetet är ca 1 vecka och för installation av vattenmätaren ca 2-3 arbetsdagar.
 

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten utgörs inom detaljplaneområden av tomtgränsen och av allmänn stamledning eller avloppsbrunn inom glesbygden. Vasa Vatten ansvarar för anskaffning och installation, inklusive jordbyggnadsarbeten samt underhåll av tomtvatteledningen och -avloppet, till den här punkten.
 

Anslutningsarbeten som den anslutna ansvarar för

Anskaffning och installation, inklusive jordbyggnadsarbeten av tomtvattenledning och -avlopp från anslutningspunkten till huset, utförs av fastighetsägaren eller av vattenverket på den anslutnas bekostnad. Den anslutna bekostar själv underhåll av tomtvattenledning och -avlopp.

Om den anslutna anskaffar och installerar tomtledningar, är det vattenverket som fastställer och godkänner tomtledningarnas material, storlek och placering. Kopplingsarbeten sköts alltid av oss, även inom glesbygdsområden.

Vasa Vatten fakturerar den anslutna för utförda anskaffningar, installationer och arbeten enligt gällande prislista (öppnas i nytt fönster). Den anslutna förbinder sig att vid anläggande, anskaffning och installation av tomtledningar, följa verkets anvisningar.

 


7. Beställ nödvändiga FVA-granskningar (vatten och avlopp)

De granskningar som behövs beställs och ytterligare uppgifter erhålls av Vasa stads byggnadstillsyn, Harri Suoranta 040 569 6700

 


8. Gör nödvändiga ändringar om ägarbyten till faktureringen >>

 

 

Uppdaterad 13.11.2023