Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Taxor och faktureringsgrunder

Vasa Vatten sköter om anskaffning, rening och distribution av vatten, anläggande av avlopp och behandling av avloppsvatten enligt principen om en hållbar utveckling. Verket fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av de framtida investerings- och utvecklingsbehoven.

 

Prislistor


 

Prislista för utskrift >> (pdf, öppnas i nytt fönster. På svenska, sida 2.)

 


Vatten- och avloppsvattenavgifter


Den allmänna momssatsen 24 %          
 

Förbrukningsavgift  € / m³

fr.o.m. 1.1.2022

fr.o.m. 1.1.2022

fr.o.m. 1.1.2023

fr.o.m. 1.1.2023

fr.o.m. 1.1.2024

 

 € utan moms

€ inkl. moms

€ utan moms

€ inkl. moms

 
Vattenavgift 1,41 1,75 1,48 1,84  
Avloppsvattenavgift 2,16 2,67 2,26 2,80  
Totalt 3,57 4,42 3,74 4,64  
Grundavgift  € / år
Mätarstorlek:
         
20 mm, årsförbrukning högst 700 m³ 130,00 161,20      
20 mm, årsförbrukning över 700 m³ 330,00 409,20      
30 mm, årsförbrukning högst 3000 m³ 630,00 781,20      
30 mm, årsförbrukning över 3000 m³ 1350,00 1674,00      
40 mm 2100,00 2604,00      
50 mm 3300,00 4092,00      
65 mm (fr.o.m. 22.4.2021) 3750,00 4650,00      
80 mm 4200,00 5208,00      
100 mm 4800,00 5952,00      
OBS:

Om en fastighet är ansluten enbart till vattenledningsnätet eller avloppsnätet,
utgör grundavgiften 70 % av ovannämnda belopp.

         
Övriga avgifter

1.1.2013

1.1.2013

1.3.2023

1.3.2023

 

 

€ utan moms

€ inkl. moms

€ utan moms

€ inkl. moms

 
Justering av vattenmätare 160,00 198,40 180,00 223,20  
Avläsning av vattenmätare under arbetstid 53,00 65,72 57,00 70,68  
Öppnande och stängande av husventil
(obetalda räkningar)
156,00 193,44 160,00 198,40  
Fjärrvisningsavgift >> Impulsmätarsavgift 115,00 142,60 120,00 148,80  
Mätarbrunnsavgift 60,00 74,40 60,00 74,40  
Tillägg för betalningspåminnelse 5,00   5,00    
Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.1.2024)         11,5 %

Arbetspriser fr.o.m. 1.3.2023

Den allmänna momssatsen är 24 % fr.o.m 1.1.2013. Debitering minst en timme.

 

1.1.2013

1.1.2013

1.3.2023

1.3.2023

1.1.2024

  Utan moms Inkl. moms  Utan moms  Inkl.moms  
Avgift för justering av vattenmätare 160,00 198,40 180,00 223,20  
Avläsningsavgift av vattenmätare (på arbetstid) 53,00 65,72 57,00 70,68  
Impulsmätarsavgift 115,00 142,60 120,00 148,80  
Mätarbrunnsavgift 60,00 74,40 60,00 74,40  
Avgift för öppning och stängning av husventil (obetalda fakturor) 156,00 193,44 160,00 198,40  
Byte av vattenmätare eller ändring av mätarstorlek på kundens begäran
(inkl. arbete och mätare, inga andra nödvändiga delar)
250,00 310,00 300,00 372,00  
Grävningsgrupp (inkl. grävmaskin + lastbil) På arbetstid 140,00 173,60 160,00 198,40  
Installationsarbete, mätningsman          
På arbetstid 53,00 65,72 57,00 70,68  
Utanför arbetstid 71,00 88,04 76,00 94,24  
Helgarbete 100,00 124,00 105,00 130,20  
Arbetsledning   må - fre kl. 7.00 - 15.30 60,00 74,40 61,00 75,64  
Tillägg för betalningspåminnelse 5,00   5,00    
Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.1.2024)         11,5 %

 


Kombinerat avloppssystem

Avgiften för kombinerat avloppssystem togs i bruk år 2015.

Var rinner regn- och dräneringsvattnet på din tomt? Hamnar det i dagvattenavloppet som det ska? Dagvatten behöver inte renas, men det orsakar problem i avloppsvattenledningarna och på reningsverket. Vasa Vatten har därför byggt separata nätverk för båda. För att fungera behöver separeringen dock börja redan vid fastigheterna.

År 2015 togs avgiften för kombinerat avloppssystem i bruk för sådana fastigheter, som ännu leder dagvatten till avloppsvattenavloppet. Om du misstänker att det gäller din fastighet, läs mera här (pdf). 

Avgift för kombinerat avloppssystem är en årsavgift som omedelbart tas bort efter att fastigheten utfört behövliga ändringsarbeten på tomten. Avgiften faktureras årligen i en rat. Fastigheterna har indelats i avgiftsklasser beroende på olägenheter som förorsakas. Avgörande är hur stor sammanlagd yta (m²) med hård ytbeläggning fastigheten har.

 

Avgiftsklass Utan moms Inkl. moms (24 %)
1 200,00 € 248,00 €
2 400,00 € 496,00 €
3 600,00 € 744,00 €
4 800,00 € 992,00 €
5 1000,00 € 1240,00 €

 

 

Avgiften gäller inte följande grupper:

  • egnahemshus
  • fastigheter, som redan separerar avlopps- och dagvatten
  • fastigheter, som ligger vid en gata utan separata avlopp

    Mera information ger byråingenjör Mikko Vihanto, tel. 06 325 4154

 


Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångsavgift, som betalas då en fastighet ansluts till nätverket. Avgiften beräknas

  • inom detaljplaneområdet enligt fastighetens maximibyggrätt, ledningarna ingår i priset ända till tomtgränsen
  • på glesbygdsområdet enligt totalvåningsyta.



Anslutningsavgifter | t.ex. bostadshus + garage eller ekonomibyggnad

Byggrätt enligt detaljplan
(våningsyta)
Utan moms
(vattennät+avloppsnät)
Inkl. moms (24 %)
(vattennät+avloppsnät)
500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €


Då fastigheten ansluts endast till vatten- ELLER avloppsvattennätet är avgiften 50% av ovanstående (gäller ej glesbygdsområden).

 

Glesbygdsområden

På glesbygdsområdet enligt
by
ggd totalvåningsyta

Utan moms
(vattennät+avloppsnät)

Inkl. moms (24 %)
(vattennät+avloppsnät)

500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €

 

På glesbygdsområden debiteras för anslutning till avloppsnätet en avgift som motsvarar den fullständiga anslutningsavgiften. Om fastigheten ansluts endast till vattennätet är avgiften 50 % av den fullständiga anslutningsavgiften.

 

Undantag | avloppsvattenanslutning till avloppsnätet på glesbygdsområden.

På glesbygdsområdet enligt
byggd totalvåningsyta

Utan moms
(avloppsnät)

Inkl. moms (24 %)
(avloppsnät)

500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €

 


Övriga byggnader enligt räkningsformel:

Grunder för bestämning av anslutningsavgift fr.o.m. 2.5.2022

Grunder för bestämning av anslutningsavgift

Upphörande av understöd för höga anslutningskostnader på glebygdsområden

 


Mera information ger byråingenjörerna

  • Mikko Vihanto  |  06 325 4154  |  mikko.vihanto@vaasa.fi
  • Anniina Latva-Ranta  |  06 325 4155  |  anniina.latva-ranta@vaasa.fi

 


Sprinkleravgift 

Verket debiterar för faktiska kostnader vid byggandet av anslutningspunkt för släckningsvattenanläggning och för eventuella ändringsarbeten på stamvattenledningen (förorsakade av sprinkleranläggningens byggande). För eventuella tilläggsarbeten vid test, som t.ex. spolning av nätet, debiteras också de faktiska kostnaderna. Anslutaren betalar också för sprinklersystemets användning och/eller för systemtestning till tredje part för eventuella kostnader.

Vid leveransreservering av släckningsvatten faktureras fastighetsvis en sprinkleravgift årligen. Avgiften bestäms enligt riskklass och den gällande vattenavgiften.

 
Ifall det i olika byggnader på samma fastighet används sprinkleranläggningar av olika klasser, debiteras enligt högsta klassen.

 

Nya riskklasser 2019

Riskklasserna har ändrats. Vasa Vatten uppdaterar sprinkleravtalen och för uppdateringen av avtalen kontaktar vi våra kunder angående information. I samband med avtalen uppdateras riskklasserna till att motsvara CEA:s (De Europeiska försäkringsbolagens organisation) sprinklerklasser. Våra nya sprinklerkunder faktureras enligt de nya klasserna.

OBS. Sprinkleravgifterna steg 1.1.2023, då vattnets förbrukningsavgift steg.

 

Riskklass   Grund för avgiften  Utan moms  Inkl. moms (24%)
LH (Light Hazard)  lätt klass 200 m³ vattenavgift 296,00 € 367,04
OH1 (Ordinary Hazard) normal /  grupp I 400 m³ vattenavgift 592,00 € 734,08 €
OH2 normal /  grupp II 600 m³ vattenavgift 888,00 € 1 101,12 €
OH3 normal / grupp III 800 m³ vattenavgift 1 184,00 € 1 468,16 €
OH4 normal / grupp III E 800 m³ vattenavgift 1 184,00 € 1 468,16 €
HHP (High Hazard Processing) tung, produktion 1000 m³ vattenavgift  1 410,00 €  1 835,20 €
HHS (High Hazard Storage) tung, lagring  1000 m³ vattenavgift   1 410,00 €  1 835,20

 

Sprinkleravtalsärenden:

  • Planeringsingenjör Mauri Toivola  |  06 3254160  |  mauri.toivola@vaasa.fi

Uppdaterad 16.01.2024