Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

 

Kurikka Djupakviferprojekt

Geologiska forskningscentralen (GTK) i samarbete med Vasa Vatten, Kurikan Vesihuolto Oy:n och Södra Österbottens NTM-central utreder i Kurikka djupakviferprojekt ibruktagandet av grundvatten för Vasa och Kurikka städers behov. Projektets ambitiösa mål är att finna tillräckligt med grundvatten i Kurikkaområdet för att trygga 150 000 personers och en riklig livsmedelsindustris vattenbehov i Österbotten och Södra Österbotten.

Grundvattenforskningen har för GTK:s del inletts för ca. tio år sedan (2013), då man gjorde geologiska strukturundersökningar i Aronlähde och Kuusistonloukko -grundvattenområden. Under borrningarna stötte man på tjocka sand- och gruslager, separerade av lermoränskikt, djupt nere i berggrundens fördjupningar. Detta väckte tankar om Kurikkaområdets möjligheter till storskalig vattenupptagning och därmed intresserades även Vasa stad av Kurikkas möjliga grundvattenpotential.

 

 

I Kurikka är marken exceptionellt tjock och till strukturen komplex och områdets spruckna berggrund bidrar för sin del till att göra grundvattenformationen betydande. Grundvatten bildas på ett enastående stort område och det djupa grundvattnet har även visats vara av god kvalitet. Områdets grundvatten är tillika väl skyddat under tjocka lerskikt.

Efter en flerfasig början har Kurikkas grundvatten undersökts i ett antal separata projekt sedan år 2014. Grundvattenforskningen kommer ändå att fortsätta i flera år och genomgå flera forskningsskeden för att få den klarhet i Kurikkaområdets hydrologi och hydrogeologi, som förutsätts av planeringen av vattenförsörjningen.

 

På sidan Aktuellt från Kurikka uppdaterar vi nyheter som berör djupakviferprojektet och där kan man följa framskridandet av projektets olika faser. Gå till sidan >>

 

 

 

Varför söker vi nya vattenresurser?

 

Reningen av dricksvatten är en utmaning i Vasanejden p.g.a. den varierande kvaliteten på råvattnet som tas ur Kyroälv. Reningen av vattnet som tas ur älven till dricksvatten är en invecklad och kostsam process.

Ur Kyroälv pumpas vattnet till Molnträsket, vars lagringskapacitet motsvarar Vasaområdets två månaders vattenförbrukning. Den stora lagringskapaciteten förminskar avsevärt vattenverkets beroende av vattenkvalitetsvariationer i Kyroälv. Under vårfloden är vattnet i Kyroälv av så dålig kvalitet att vattenverket avbryter pumpningen till Molnträsket. En växande stad behöver, förutom Kyroälv, en annan hållbart brukbar vattentillgång.

 

När forskningsskedet har slutförts och tillstånd för vattenupptagning beviljats, kan Vasa inleda byggandet av vattenledningen. Målet är att få djup-grundvatten ur kranen i Vasa på 2030 -talet.

 

Mer information om projektet ger direktör Pekka Rouhiainen (pekka.rouhiainen@vaasa.fi)

 

I projektet medverkar

 


 


 


 

 

 

Uppdaterad 28.05.2024