Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

 

Forskningsskede 10

Skedet pågår mellan 01.06.2023 - 31.12.2024

Den 10. fasen av Kurikkas djupgrundvattenundersökningar har inletts sommaren 2023. Huvudsyftet med projektet är att undersöka mängden, kvaliteten och rollen av det vatten som rör sig i berggrunden i Kurikkas grundvattensystem. I tionde fasen av projektet ligger fokus på att hitta spricksystem i avtrycken i berggrunden. Tillika är syftet med undersökningarna en utredning av hydrologin och hydrogeologin av Kurikka områdets djupgrundvatten med den exakthet som planering av vattenanskaffning kräver.

På sommaren 2023 gjordes provpumpningar ur de fem nya silrörsbrunnar. De här provpumpningarna, som görs i 2-4 faser tillsammans med geologiska 3D-modeller, lägger grunden till modelleringen av vattnets kretslopp av det hela omfattande undersökningsområdet. Det yttersta syftet med undersökningen är att utreda mängden av grundvatten som kan utnyttjas, samla tillräckligt med bakgrundsinformation till områdets och vattentagningens MKB-förfarande och till att söka det egentliga vattentagningslovet.

Vasa Vatten, Kurikan Vesihuolto Oy, NTM-centralen i Södra Österbotten och GTK deltar i finansiering av projektet.

På finska: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-syvapohjavesihanke-vaihe-10/

 

Forskningsskede 9

Skedet pågår mellan 01.05.2022 - 31.12.2023
 

Som fortsättning till den mångfasiga början har redan den nionde fasen av djupgrundvattenundersökningarna inletts sommaren 2022. Huvudsyftet med projektet är att undersöka mängden, kvaliteten och rollen av det vatten som rör sig i berggrunden i Kurikkas grundvattensystem. I nionde fasen av projektet ligger fokus på att hitta spricksystem i avtrycken i berggrunden. Tillika är syftet med undersökningarna en utredning av hydrologin och hydrogeologin av Kurikka områdets djupgrundvatten med den exakthet som planering av vattenanskaffning kräver. För tillfället avslutas de geologiska kartläggningarna av den betydande grundvattenförekomsten när tyngdpunkten övergår till modelleringar av olika teman.

På sommaren 2022 byggdes de sista silrörsbrunnar som ska provpumpas sommaren 2023. De här provpumpningarna, som görs i 2-4 faser tillsammans med geologiska 3D-modeller, lägger grunden till modelleringen av vattnets kretslopp av det hela omfattande undersökningsområdet. Det yttersta syftet med undersökningen är att utreda mängden av grundvatten som kan utnyttjas, samla tillräckligt med bakgrundsinformation till områdets och vattentagningens MKB-förfarande och till att söka det egentliga vattentagningslovet.

GFC:s grundvattenundersökningar började ca 10 år sedan då man gjorde geologiska strukturundersökningar på grundvattenområdena Aronlähde och Kuusistonloukko. Då hittade man, genom borrning, tjocka sand- och grusavlagringar djupt i berggrunden som var separerade med moränavlagringar. Det väckte tankar om större vattentagning i Kurikkas område och också Vasa stad visade intresse i Kurikkas möjliga djupgrundvattenpotential.

Jorden är speciellt tjock i Kurikka och strukturen är komplicerad och områdets splittrade berggrund ökar grundvattenformationens avgivning till sin del. Det ser ut som att grundvatten bildas på ett mycket vidsträckt område och kvaliteten av (djup)grundvattnet är huvudsakligen bra. Dessutom är områdets grundvatten i bra skydd under tjocka leravlagringar.

 

Forskningsskede 8

Skedet pågår mellan 01.06.2020 - 30.06.2022

Kurikkas grundvattenforskning har nu framskridit till en punkt, där kartläggningen av den stora vattenförekomsten som slutfördes i slutet av år 2020, kommer att inledas igen under vintern 2022. I nuläget flyttas projektets tyngdpunkt mot olika slags modelleringar. I projektets åttonde fas landar fokus på att skapa en 3D modell av klyftsystemet i områdets breggrund, visualisering av grundvattnets yta samt att stöda åtgärder för att skapa en flödesmodell av grundvattnet, även jordmånens modellering fortsätter på basen av ny forskningsdata. I samband med detta strävar man till att klassificera vattnena i markskiktena och berggrunden på basen av deras kemiska sammansättning.

Under våren 2022 byggs de återstående brunnarna med perforerat foderrör, vilka kommer at testpumpas före slutet av året. Samtidigt installeras ännu observationsrör för att iakta testpumpningens inverkan på miljön. De testpumpningar som utfördes i forskningsskedena 2 - 4, tillsammans med de geologiska 3D modelleringarna skapar grunden till modelleringen av det hydrologiska kretsloppet i hela det breda forskningsområdet. Det slutliga målet med forskningshelheten är att få tillräcklig information både för vattenupptagets MKB-process (miljökonsekvensbedömning) och för ansökan av det egentliga vattentäktstillståndet. Målet är att leda djupt grundvatten från Kurikka till Vasa på 2030-talet.

På finska: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-8-syvapohjavesi/
 

Forskningsskede 7

Skedet pågår mellan 30.09.2019 - 31.05.2022

Forskningsskede 7 påbörjades under hösten 2019 och inom dess ramar fortskrider utforskningen av grundvattenförekomsten i Kurikkas täckta dalar. Målet med forskningen är förutom att säkra vattenförsörjningen i Vasa och Kurikka städer, även att stöda hela Södra Österbottens vattenförsörjning. 

Ifrågavarande forskningsskede är till sin natur understödande av tidigare forskningsskeden som strävar efter att på kemiska och mikrobiologiska grunder finna vatten i den breda och komplexa förekomstens olika skikt. Tillika är det meningen att man under forskningsskedet reder ut grundvattnets rörelser i formationen. Ut över dessa, skapar projektet även IT-lösningar för WEB-baserad övervakning av grundvattnet.

På finska: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-7-syvapohjavesi/

 

Forskningsskeden 5 och 6

Skeden pågår mellan 01.03.2017 --> 

Under Kurikka djupakviferprojektets pågående skeden 5 och 6 är det meningen att utvidga det nuvarande forskningsområdet till omgivningen, så att Vasa och Kurikka städers vattenförsörjning är säkrad långt in i framtiden. 

Arbete utförs på en bred front med olika metoder för att öka förståelsen för markens geologi. Fastställandet av marken ovanför bergytan utgör ryggraden i hela grundvattenprojektet och det behövs framförallt till att framställa 3D modeller av området.

Forskningsskedenas andra uppgift är att utpeka platser för nya produktionsbrunnar, bygga brunnarna och utföra 3 månaders testpumpningar. Brunnarna byggs under sommaren 2022. På basen av de utförliga raporter som skapas under observationen av testpumpningarna strävar man efter att kunna uppskatta om det är hållbart att bruka grundvattnet. Senare används testbrunnarna som vattentag.

På finska: https://www.gtk.fi/tutkimusprojekti/kurikan-5-ja-6-syvapohjavesiprojektin-kuvaus/

 

Källa: Niko Putkinen, Specialforskare, Geologiska forskningscentralen

 

Aktuellt

 

23.1.2024

Vaasa Insider

Kurikkas underjordiska vatten lockar stort intresse – Ett nytt hydrogeologiskt forskningsinstitut planeras

https://www.vaasainsider.fi/forskning-utbildning/kurikkas-underjordiska-vatten-lockar-stort-intresse-ett-nytt-hydrogeologiskt-forskningsinstitut-planeras/


15.8.2023

YLE

Etelä-Pohjanmaalta löytyy geologinen ihme: pohjavesiesiintymä, joka on kenties jopa Pohjoismaiden suurin 

https://yle.fi/a/74-20044495


20.7.2023

YLE

Kurikan syväpohjavesiä on nyt koepumpattu – vettä tuntuu riittävän

https://yle.fi/a/74-20037029


1.7.2022

https://www.gtk.fi/en/current/the-deep-groundwater-project-in-kurikka-proceeds-to-the-next-phase-where-the-water-extraction-volume-will-be-examined-by-test-pumping-and-modelling/


1.7.2022

Geologiska forskningscentralens videon om Kurikkas djupgrundvattenprojekt (endast på finska):

https://www.youtube.com/watch?v=O4KUnH4ZYJ4

https://www.youtube.com/watch?v=4DdFnz9RB2E

https://www.youtube.com/watch?v=1gk3tJ75tuY

https://www.youtube.com/watch?v=YJs3vzeIFdM


22.6.2021

Hör radioprogrammet Maailman vanhimmat laaksot (endast på finska): https://areena.yle.fi/audio/1-50822619


3.2.2021

GTK:s meddelande (endast på finska)

Geologit laajensivat Suomen maiseman kehityksen syvälle menneisyyteen – maailman vanhimmat laaksot sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla?

Tutkijat selvittivät Suomen ikivanhan kallioperän kulutusta ja maanpinnan muodon kehitystä 1.5 miljardin vuoden takaa nykyaikaan. Ikivanha kallioperä on ollut alttiina vuoroin eroosiolle, meteoriittipommitukselle ja hautautumiselle sedimenttikiviksi useiden 100 miljoonien vuosien sykleissä. Tieteelle uutena löytönä tutkimus esittelee Pohjanmaan peitteiset laaksot, jotka ovat mahdollisesti koko maapallon vanhimpia.

Lue lisää...

 

Uppdaterad 28.05.2024