Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Nyckeltal

** Dagvattenledningsnätet flyttades till Vasa Stads ägo år 2015 (330 km)
 
Ekonomi 2022 2021 2020 2019 2018 Enhet
Omsättning 17,1 16,8 15,5 15,2 14,4 milj. €
Driftsutgifter 8,9 9,2 8,8 8,87 9,14 milj. €
Avkastningskrav 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investeringar 12,6 9 8,2 5,28 5,41 milj. €
Förbrukningsavgifter (inkl. moms)            
Vattenavgift 1,75 1,59 1,51 1,45 1,36 €/m³
Avloppsvattenavgift 2,67 2,43 2,26 2,17 2,05 €/m³
Fakturering            
Fakturerad vattenmängd inom Vasa stads område 3,90 4,04 3,99 4,05 4,09 milj. m³
Fakturerad vattenmängd till Lillkyro
(Kommunsammanslagning med Vasa 2013)
- - - - - milj. m³
Fakturerad vattenmängd till Korsholm 0,03 0,06 0,05 0,04 0,03 milj. m³
Fakturerad vattenmängd / totalt 3,93 4,10 4,03 4,08 4,12 milj. m³
Förändring av vattenmängden (inom Vasa stads område) -4,20 1,79 -1,2 -1,00 -2,00 %
Fakturerad avloppsvattenmängd inom (inom Vasa stads område) 3,70 3,79 3,62 3,79 3,83 milj. m³
Avloppsvattenmängd från Korsholm 0,77 0,79 0,94 0,73 0,72 milj. m³
Avloppsvattenmängd från Malax 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 milj. m³
Fakturerad avloppsvattenmängd / totalt 4,60 4,73 4,70 4,65 4,68 milj. m³
Nätverk            
Vattenledningsnätets längd
          * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen
1016 1009 1007 1004 999 km
Avloppsvattenledningsnätets längd 
          * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen
564 555 554 552 548 km
Vattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 %
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) 93,0 93,0 92,9 92,7 92,5 %
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (stam-Vasa) 97,4 97,4 97,3 97,0 97,0 %
Ofakturerat vatten (inneh. bl.a. släck-, läckage-, underhålls- och sköljvatten) 18,83 15,32 15,47 17,51 19,71 %
Ofakturerat avloppsvatten (inneh. bl.a. regn- och smältvatten) 30,78 29,41 37,01 29,80 25,08 %
Indexet invånare/avbrott/timme - - - 2646 5347 min
Totala antalet vattenledningsläckage 22 27 28 29 34 st.
Bostadsfastigheternas vattenförbrukning i medeltal 122 129 128 131 129 l/inv./d
Renat vatten            
Pumpat råvatten från Kyro älv 4,96 5,00 4,08 4,88 5,49 milj. m³
Råvatten från Molnträsket 5,76 6,15 5,86 6,04 6,16 milj. m³
Total renvattenmängd 5,16 5,22 5,11 5,33 5,41 milj. m³
Renvattenmängd per dygn 14140 14306 14012 13942 14832 m³/dygn
Avloppsvatten            
Renad avloppsvattenmängd 6,64 6,72 7,56 6,71 6,24 milj. m³
Bräddningar 0 0 0 0 0 st.
Personal            
Personal 31.12. 56 58 56 56 58  st.
Personalens medelålder 45,8 44,5 44,3 44,2 44,1 år
Sjukledigheter 8,4 5,7 8,7 4,4 12,4 dag/at
Olycksfall 2 1 1 2 1 st.
Utbildning 3,1 2,3 2,11 5,29 2,5 dag/at
Utbildningskostnader 43 275,28 18 629,54 14 239,62 64 919,07 38 731,52

Uppdaterad 16.03.2023