Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Nyckeltal

** Dagvattenledningsnätet flyttades till Vasa Stads ägo år 2015 (330 km)
 
Ekonomi 2019 2018 2017 Enhet
Omsättning 15,2 14,4 14,95 milj. €
Driftsutgifter 8,87 9,14 8,64 milj. €
Avkastningskrav 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investeringar 5,28 5,41 6,29 milj. €
Förbrukningsavgifter (inkl. moms)        
Vattenavgift 1,45 1,36 1,36 €/m³
Avloppsvattenavgift 2,17 2,05 2,05 €/m³
Fakturering        
Fakturerad vattenmängd inom Vasa stads område 4,05 4,09 4,18 milj. m³
Fakturerad vattenmängd till Lillkyro
(Kommunsammanslagning med Vasa 2013)
- - - milj. m³
Fakturerad vattenmängd till Korsholm 0,04 0,03 0,02 milj. m³
Fakturerad vattenmängd / totalt 4,08 4,12 4,20 milj. m³
Förändring av vattenmängden (inom Vasa stads område) -1,00 -2,00 0,30 %
Fakturerad avloppsvattenmängd inom (inom Vasa stads område) 3,79 3,83 3,93 milj. m³
Avloppsvattenmängd från Korsholm 0,73 0,72 0,75 milj. m³
Avloppsvattenmängd från Malax 0,13 0,13 0,13 milj. m³
Fakturerad avloppsvattenmängd / totalt 4,65 4,68 4,81 milj. m³
Nätverk        
Vattenledningsnätets längd
          * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen
1004 999 998 km
Avloppsvattenledningsnätets längd 
          * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen
552 548 547 km
Vattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) 99,5 99,5 99,5 %
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) 92,7 92,5 92,4 %
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (stam-Vasa) 97,0 97,0 96,9 %
Ofakturerat vatten (inneh. bl.a. släck-, läckage-, underhålls- och sköljvatten) 17,51 19,71 21,67 %
Ofakturerat avloppsvatten (inneh. bl.a. regn- och smältvatten) 29,80 25,08 30,40 %
Indexet invånare/avbrott/timme 2646 5347 2528  
Totala antalet vattenledningsläckage 29 34 21 st.
Bostadsfastigheternas vattenförbrukning i medeltal 131 129 132 l/inv./d
Renat vatten        
Pumpat råvatten från Kyro älv 4,88 5,49 4,92 milj. m³
Råvatten från Molnträsket 6,04 6,16 6,38 milj. m³
Total renvattenmängd 5,33 5,41 5,58 milj. m³
Renvattenmängd per dygn 13942 14832 15287 m³/dygn
Avloppsvatten        
Renad avloppsvattenmängd 6,71 6,24 6,92 milj. m³
Bräddningar 0 0 0 st.
Personal        
Personal 31.12. 56 58 57  st.
Personalens medelålder 44,2 44,1 45 år
Sjukledigheter 4,4 12,4 8 dag/at
Olycksfall 2 1 2 st.
Utbildning 5,29 2,5 2,95 dag/at
Utbildningskostnader 64 919,07 38 731,52 39 452,06

Uppdaterad 24.03.2020