Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | utanför arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Avloppsvattenläckaget till Metviken - uppdatering 29.5.2019

Uppdatering 29.5.2019

Till följd av en stockad stamavloppsvattenlinje läckte tillsammans 20 000 m3 obehandlat bostadsavloppsvatten till Vasas Metviken under en veckas tid i förra årets juli och augusti. Samma avloppsvattenmängd kommer i medeltal till Påttska reningsverket under ett dygn. P.g.a. en hygienisk risk stängdes två badstränder som var närmast läckagepunkten, d.v.s. Sandö och Smulterö, för en månad.

Vasa Vatten, som är ansvarig för bostadsavloppsvattenläckage vill försäkra att sådant inte mera händer. Under förra vintern har man satsat över två miljoner euro till sanering av de största avloppsvattenlinjerna i centrum, med den har man korrigerat tre kilometer avloppsvattenlinjer, som är de mest kritiska.

Till Metvikens pumpstation och till andra större pumpstationer har man nu installerat ett alarm, som alarmerar om avloppsvattenmängden inte är normal. Nu har man satsat också ännu mera till introduktion av vikarier.

Efter avloppsvattenläckage till Metviken effektiverade man också övervakning av vattenkvalitet på havsområde. Enligt resultaten jämnades effekterna fort ut efter avloppsvattenläckaget till att motsvara tidpunktens normala variation. Några effekter på algproduktionen gick inte att urskilja och inga syreproblem orsakades. Ur de sedimentprover tagna från havsbottnen urskiljdes ingen ackumulering av varken näringsämnen eller fasta substanser som skiljde sig från det normala.

Vasa Vatten beklagar djupt störandet av förra sommarens badperiod! Förhoppningsvis många hittade närområdets andra badstränder.

Läs hela meddelande från denna länk.

*************************************************

Uppdatering 16.11.2018

Vattenläckagets, som hände på slutsommaren vid Metviken i Vasa, påverkningar på Vasas havsområde undersöks intensivt genom vattenprov, prov från havsbotten och genom provfiske. Vasa Vatten har beställt utredningen från aktiebolaget KVVY Tutkimus, utredningen ska vara klar före årets slut. Speciellt gällande sik- och abborrbestånden behövs övervakning ännu flera år, före man kan utvärdera hur avloppsvattenläckaget har påverkat på fiskbeståndet. Kari Ranta-aho, fiskerichef vid NMT-centralen anser att avloppsvattenläckaget inte gör fisken oätlig inom Vasa havsområde, utan de är lika bra att äta som tidigare.

Kari Ranta-aho understryker att man inte kan dra någon gränsvärde för ett sådant utsläpp som detta på det sättet, att ”det här är inte skadligt men det här är”. Det är alltid beroende av fallet och skulle kräva en betydligt mera omfattande uppföljning. Konstaterandet av fiskerimyndigheten baserar sig på uppskattning och erfarenhet på likadana fall på annat håll. Nu är det också inte fråga om miljögifter utan kommunala avloppsvatten, som knappast orsakar hinder för att använda fisk som mat i området. Något bra läge är detta förstås inte. Fiskarna kan också flytta sig bort från ogynnsamma förhållanden. Fiskynglen har förstås sämre förmåga för detta, men utsläppet hände utanför fiskarnas lektider. Det som oroar oss mest är förstås det allmänna eutrofiering och roll av detta utsläpp i detta utveckling som i sig småningom försämrar fiskarnas förhållanden speciellt sik.

 

Efter sommarens simsäsong har man fortsatt att övervaka vattenkvalitet på Sandö på Vasa Vattens begäran. Enligt KVVY Tutkimus laboratorieanalysresultat underskreds badvattnets åtgärdsgränser.

Man har kunnat följa blågröna algförekomster via satellitbilder långt till hösten. Nu i november står solen redan så nära horisonten att det inte längre går att få någon pålitlig bild från algernas förekomst i det här skedet. Algernas förekomst beror på näringsnivå, i Kvarken är fosfor vanligen näringsämne som begränsar algernas uppväxt. Enligt NMT-centralen har det denna höst förekommit blågröna alger längre än tidigare, läs mera här.

Vasa Vatten ber människor som rör sig på stränder skicka in observationer om blågröna alger via Vasa stads internetsidor www.vaasa.fi och där Feedback.vaasa.fi. Där kan man märka ut observationsplatsen på kartan och bifoga bild och text om platsen. Genom att klicka i "Miljö och natur" och "Miljöförstörning" går feedback till Vasa stads miljöinspektör Esa Hirvijärvi. Genom feedback-tjänsten får man information också till övervakning av avloppsvattenläckagets påverkningar. Även tidigare observationer kan sättas in i feedback-tjänsten. Nyttig information är också var man inte har observerat blågröna alger.

Vasa Vatten är medveten om sitt ansvar och beklagar skador som orsakades av Metvikens avloppsvattenläckage.

För att minimera avloppsvattenläckagerisk fortsätter man planering och genomförande av åtgärder i NMT-centralens rådgivning. Hittills har man vid Vasa Vatten uppdaterat avloppsvattenpumpstationers övervakning och automatiska alarmfunktioner. Avloppsvattenlinje som orsakade läckaget i korsningen av Bangatan och Museigatan har reparerats i oktober. I nästa års investeringsprogram ingår sanering av strandområdens avlopp och avloppsvattenpumpstationer.

Mera information ger:

Vasa Vattens verkställande direktör Irma Hyry tel. 040 1872 877
NTM-Central, ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta tel. 0400 829 505

******************************************

Uppdatering 12.10.2018

Miljöavdelningens nyaste badvattenresultat (1.10.2018) från här.

**********************************

Uppdatering 10.9.2018

Hälsoskyddsmyndigheten i Vasa har bedömt att man kan bada vid Sandö och Smulterö badstränder igen. Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna 

**********************************

Uppdatering 7.9.2018

Det rekommenderas att man inte badar vid Sandö och Smulterö badstränder. Miljöavdelning uppdaterar information: Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna 

***********************************

Uppdatering 30.8.2018

Vasa Vatten fick svar från NTM-centralen till sin utredning om Metvikens avloppsvattenutsläpp snabbt, på tre dagar. NTM-centralen konstaterar att läckaget har varit mycket stort och långvarigt och utvärderar att läckagets inverkan på Metvikens och Vasas närskärgårds vattenkvalitet är betydande.

De kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnarnas problem i olika extrema förhållanden hade inte utretts och förutsetts tillräckligt bra. För att hindra motsvarande situationer uppmanar NTM-centralen Vasa Vatten att förbättra pumpstationernas alarmsystem, upplärningen av vikarier samt riskhanteringen. Avloppsvattennätets försörjnings- och underhållsprogram ska uppdateras, dvs. regelbundna granskningar av avlopp samt dagvattenbrunnar- och linjer och reparationsåtgärder som görs p.g.a. dessa. Planen om reparationen av de kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnarna ska levereras till NTM-centralen före slutet av år 2018.

För att utreda vattendragets situation uppmanar NTM-centralen att tillsätta en provtagningspunkt till mitten av Metviken åren 2018-2020 som en del av samkontrollen av havsområdet utanför Vasa. För att utreda utsläppets verkningsområde tas sedimentprov från Metviken och mellan Sandö och Vasklot senast 14.9.2018. Resultaten levereras till NTM-centralen senast 25.9.2018. På basen av resultaten utvärderar NTM-centralen provtagningen i fortsättningen.

Med hjälp av pumpstationernas flödeskurvor, nätinformationssystem och reningsverkets vattenanalyser utvärderar Vasa Vatten att avloppsvattenutsläppets mängd till Metviken var 20 000 m3.  Det är mycket mera än vad man antog i början och motsvarar avloppsvattenmängden som kommer till Påttska reningsverket på en dag. När man hittade stoppet i avloppsvattenlinjen öppnades det på några timmar, därefter steg avloppsvattenmängden som kom till Påttska reningsverket snabbt och mängden av fasta ämnen var tre gånger större än vanligt. Dessutom var avloppsvattenmängden i Metvikens pumpstation större än vanligt under flera dagar. I praktiken betyder detta att en stor mängd avloppsvatten och speciellt fasta ämnen satt fast bakom stockningen men kom till slut till reningsverket som det ska.

Vasa Vatten är medveten om sitt ansvar och beklagar skador som orsakades av Metvikens avloppsvattenläckage!

Åtgärdsbehov som NTM-centralen har noterat för att minimalisera avloppsvattenläckagerisker motsvarar Vasa Vattens utredning. Vasa Vatten har omedelbart vidtagit åtgärder för att reparera saken och hindra motsvarande i fortsättningen. Avloppsvattenpumpstationers flödesgranskning med hjälp av fjärrövervakning har effektiverats. Pumpstationers automatiska alarmsystem ökas och deras funktion säkras i olika risksituationer. Tillsammans med stadens kommunalteknik går Vasa Vatten igenom dag- och avloppsvattennätets mest kritiska ställen under hösten. Avloppsvattenlinjen som hade stopp rasade i samband med avloppsfilmningen 29.8. i korsningen av Bangatan och Museigatan. Raset är reparerat tillfälligt med element, det fanns inget avloppsvattenutsläpp till marken eller vattendrag. Avloppsvattenlinjen i fråga saneras i början av oktober.

Vasa Stads Miljöavdelning fortsätter att kontrollera badvattnets kvalitet vid Sandö tills vidare. Följande bakterieprov tas 31.8. och virusprov nästa vecka.

 

**************************************************************

Uppdatering 24.8.2018

Det rekommenderas att man tillsvidare inte badar vid Sandö och Smulterö badstränder. I provet som togs 22.8. från Sandö fanns ännu norovirus och adenovirus. Miljöavdelning uppdaterar information: Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna

**************************************************

Uppdatering 23.8.2018

Vasa Stads Miljöavdelning utvärderar Sandös och Smulterös badförbud följande gång fredagen den 24.8. Då får man sannolikt resultaten av virusprov, som togs onsdagen den 22.8. Gällande indikatorbakterier uppfylldes badvattenkvalitetsstandarder i proven som togs tisdagen den 21.8. Miljöavdelning uppdaterar information: Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna

Brändö Sunds mattvättplats öppnas 23.8. Vattnet till mattvätten tas från vattenledningsnätet.

P.g.a. vattenanalyser som togs från havsområdet 9.8. och från Metviken 10.8. och 15.8. utvärderar KVVY Tutkimus Oy:s vattendragsexpert Ossi Käkränen avloppsvattenläckagets påverkan på vattendragen som temporärt. Resultaten efter avloppsvattenläckaget jämfördes med värdena i uppföljning av vattendrag under åren 2000-2017. Fosforhalten i de vattenprov som togs från Metviken 15.8. överskred det långsiktiga medelvärdet, men kväve och bakteriehalterna var under det långsiktiga medelvärdet. Vattenprov från havsområdet utanför Vasa togs från sex provtagningspunkter som var närmast Metviken. De här punkterna är en del av de över trettio provtagningspunkter i havsområdet framför Vasa där vattenprover hämtas fem gånger per år. Käkränen utvärderar att avloppsvattenläckagets påverkningar gränsar till områdena nära Metviken, högst till norra Stadsfjärden. Käkränen rekommenderar att ta prover från Metviken och från havsområdets observationspunkter en månad efter utsläppet.

På natten mellan tisdag och onsdag filmades den avloppsvattenlinje som hade stopp. Där fanns ställen som ska repareras, bl.a. hål där dagvatten och jord sluppit in. De ska repareras så fort som möjligt. En noggrannare filmning av den kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnen lyckades ännu inte. Filmningen fortsätter nästa vecka. Utredning av andra motsvarande strukturer fortsätter.

En noggrannare utredning av avloppsvattenläckaget levereras till NTM-Centralen fredagen den 24.8.

Mera information ger Vasa Vattens vd Irma Hyry tel. 040 1872 877.

Vattenkvaliteten på Sandö - graf

Vattenkvaliteten på Smulterö - graf

***************************************************************

Uppdatering 20.8.2018

Badförbud fortsätter vid Sandö och Smulterö. I proven som togs där 15.8. fanns norovirus och adenovirus. Bakteriehalter var också för höga vid Sandö och Smulterö. För alla de övriga undersökta vattenproven underskreds åtgärdsgränserna för badvatten, dvs. Abborrön, Gustavsborg, Tropiclandia, Paradisön, Storviken, Vikinga och campingen. 

Man fortsätter att ta extra badvattenprov och också nya virusprov.

Miljöavdelning uppdaterar information: Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna

Karta över simstränderna

**************************************************

Uppdatering 17.8.2018 kl. 15

Vasa stad miljöavdelningen utvärderar Sandös och Smulterös badförbud följande gång måndagen 20.8. Då får man resultaten av virusprov som togs onsdagen 15.8. och bakterieprov som togs fredagen 17.8.  Alla badstränderna uppfyllde badvattenkvalitetstandarder i prov som togs 13.8.

En uppskattning om avloppsvattenläckagets påverkningar på vattendrag som görs enligt vattenprov som tagits från havsområdet och från Metviken fås måndagen 20.8.

Nästa vecka filmas avloppsvattenlinje som hade stopp och på samma gång redas ut den kombinerade dagvatten-avloppsvattenbrunnens funktion noggrannare och andra motsvarande strukturer i avloppsvattennätet.

En noggrannare utredning om avloppsvattenläckage lämnas till NTM-Centralen fredagen 24.8.

**************************************************************

Uppdatering 16.8.2018 kl. 11

Badförbud fortsätter vid Sandö och Smulterö fortfarande åtminstone till måndagen den 20.8. För alla 13.8. undersökta vattenprov underskreds åtgärdsgränserna för badvatten, men nu görs virusundersökningar. Resultaten blir färdiga 20.8. Extra bakterieprov tas ännu 17.8. från badstränder. 

Länk till vattenkvaliteten vid badstränderna

***************************************************************

Uppdatering 14.8.2018 kl. 16

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud vid Sandö och Smulterö sannolikt åtminstone till måndagen den 20.8. Från badvattenproverna undersöks utöver indikatorbakterier också virus för att reda ut möjliga hälsorisker. Vasa stads miljöavdelning informerar om situationen följande gång på onsdagen 15.8.

Tills vidare är Sandös och Brändö Sunds mattvättställen stängda och fiske i Metviken rekommenderas inte.

Resultaten om avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad i havsområdena väntas under de närmaste dagarna.

Vattenkvaliteten på Sandön - graf
Vattenkvaliteten på Smulterö - graf

Karta över simstränderna

*****************************************************************

Uppdatering 10.8.2018 kl. 15.30

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud tills vidare på Sandö och Smulterö. Vasa stads miljöavdelning informerar om situationen varje gång efter vattenprovsanalyser är färdiga.

P.g.a. avloppsvattenutsläppet rekommenderar man inte mattvättning på Sandös och Brändö sunds mattvättningsställen eller fiske i Metviken. Om de här rekommendationerna har man satt upp skyltar på de ifrågavarande stränderna. Man informerar om saken och uppdaterar skyltarna vart efter nya vattenprovsresultat fås.

Ännu har vi inte tillräckligt med information angående avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad så att dess påverkningsområde kunde definieras och noggrannare rekommendationer kunde ges. Resultaten av de analyser som togs från havsområdet på torsdagen den 9.8. fås i början av nästa vecka, så även resultaten av de vattenprover som togs på fredagen den 10.8. från stadens nio badstränder Sandö, Smulterö, campingen, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg, Abborön, Vikinga och Storviken.

Mera information ger Vasa Vattens vd Irma Hyry tel. 040 1872 877.

******************************************************************

Uppdatering 10.8.2018

Vid Sandö och Smulterö badstränder råder tillsvidare badförbud.

******************************************************************

Avloppsvattenläckaget till Metviken – uppdatering 9.8.2018 kl. 15.30

Det fanns inga överskridningar i åtgärdsgränserna i de vattenprov som togs på tisdagen den 7.8 på Sandö badstrand. Vattenprovernas resultat från badstränder som tagits på onsdagen den 8.8 fås på fredagen den 10.8.

Man har utvidgat provtagningsområdet idag för att reda ut avloppsvattenläckagets påverkningsområde. Idag har man tagit prov från sju badstränder, Sandö, Smulterö, Campingplatsen, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg och Abborön. På kartan bifogad har man märkt badsträndernas och avloppsvattenläckagets placering. Vattenprov ska tas från badstränder ännu åtminstone på fredagen den 10.8 och på måndagen den 13.8. Dessutom har prover tagits från närliggande havsområde enligt NTM-Centralens rådgivning.

*******************************************************************

Avloppsvattenläckage till Metviken – uppdatering 9.8.2018

Slam som hade läckt till Metviken har sugits bort med sugbilar på torsdagsmorgonen 9.8. Enligt BotniaLab Ab:s förhandsuppgifter fanns det inga överskridningar i åtgärdsgränser i vattenprov på andra badstränder än vid Sandö som tagits på måndagen 6.8. Följande analysresultat väntas och provtagning ska utvidgas.

*******************************************************************

Avloppsvattenläckage i Metviken 8.8.2018

Det har läckt många hundra kubikmeter avloppsvatten via ett dagvattenavlopp p.g.a. stockad avloppsvattenlinje till Metvikens strand. Blockaget har öppnats igår. Avloppsvatten läcker inte längre till Metviken.

Blockaget har troligen orsakats av hällregnet. Under de hårda regnen har regnvattnet som hade mycket skräp med sig översvämmat från dagvattenavloppet till avloppsvattenavloppet. Skräpet orsakade stockningen i avloppsvattenavloppet och p.g.a. detta har avloppsvatten läckt från avloppsvattenavloppet via avloppsbrunnens bräddning till dagvattenutloppsröret och ut i Metviken.

Vattenkvaliteten vid badstränderna övervakas nu intensivt. Vid Sandö råder badförbud tills vidare. Badsträndernas vattenkvalitetsuppgifter finns på stadens nätsida https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna.

 

Vasa Vatten beklagar skador som avloppsvattenläckaget orsakat.

 

Mera information ger Vasa Vattens vd Irma Hyry tel. 040 1872 877.