Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Pumpning av råvatten

Vasa stads vattenförsörjning är helt beroende av vattnet i Kyro älv och allt vårt dricksvatten härstammar från den här 130 km långa älven. Vid Kyro älv finns Båskas pumpstation varifrån råvatten pumpas via Bergträsket mot Molnträsket

Dricksvattnets reningsprocess börjar vid Bergträsket där det finns en, år 1995 byggd förfällningsenhet för råvatten. Under sommaren, från maj till november, tillsätts utfällningskemikalie (järnsalt) till råvattnet som tas ur Kyroälv vid Båskas pumpstation och de sedimenterade orenheterna avlägsnas vid Bergträsket. Från Bergträsket leds råvattnet till Molnträsket. Vintertid pumpas vattnet direkt till Molnträsket. Tack vare förfällningen är vattnet i Molnträsket relativt klart.

Molnträsket är en konstgjord sjö som man börjat konstruera redan på 1930-talet som vattenreservoar. Sjön utjämnar och förbättrar även råvattnets kvalitet till en viss mån.

Molnträskets stora lagringskapacitet förminskar avsevärt vattenverkets beroende av vattenkvalitetsvariationer i Kyroälv, eftersom det rymmer en vattenmängd som motsvarar ca. två månaders vattenförbrukning. Under vårfloden och ibland även vid andra tillfällen är vattnet i Kyroälv av så dålig kvalitet att vattenverket avbryter pumpningen ur älven och förbrukar enbart Molnträskets vattenreserv.

Från Molnträsket leds råvattnet till det bredvidliggande vattenverket där den huvudsakliga vattenreningen sker.


Fortsätt för att se vad som händer när vattnet anländer till vattenverket >>

 

Uppdaterad 10.07.2017