Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Nya avtalsvillkor trädde i kraft 1.5.2019

 

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar ändringarna i vattentjänstlagstiftningen. Även modellen för avtalsvillkor för anslutnings- och bruksavtal har uppdaterats. Utöver i de ovannämnda modellerna har korrigeringar gjorts på grund av ändringar i annan lagstiftning och av praktiska skäl.

Ändringarna i lagen om vattentjänster (119/2001) trädde i kraft 1.9.2014. Vattenverksföreningen uppdaterade modellerna år 2015 så att de motsvarar ändringarna i lagen om vattentjänster. Därmed har Vasa Vatten uppdaterat anslutnings- och bruksavtalsvillkoren samt verkets allmänna leveransvillkor. De nya villkoren trädde i kraft 1.5.2019.

De nya villkoren har postats till alla våra kunder.

 

Vasa Vattens uppdaterade Allmänna leveransvillkor 1.5.2019

Vasa Vattens uppdaterade Anslutnings- och bruksavtalsvillkor 1.5.2019

Följebrev: Ändringar i vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och anslutnings- och bruksavtalsvillkor

 

 

Sprinkleranslutare

 

Vasa Vatten har gjort en egen avtalsmodell samt skilda leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare.

Vattentjänstverken har inte tidigare haft skilda avtal eller leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare. De villkor som gällt för sprinkleranslutare har tidigare ingått i vattentjänstverkets anslutnings- och bruksavtalsvillkor samt allmänna leveransvillkor. Eftersom sprinkler inte hör till vattentjänstlagens tillämpningsområde, tar även Vasa Vatten i bruk ett skilt avtal samt tillhörande leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare. Sprinkleranslutarnas leverans- och avtalsvillkor är gjorda på basis av Vattenverksföreningens rikstäckande modeller. De nya villkoren trädde i kraft 1.5.2019.

Vasa Vatten förbereder fastigheternas sprinkleravtal på basis av de uppgifter som Vasa Vatten har tillhanda. Avtalen skickades till alla sprinklerkunder för att undertecknas under året 2019.

De nya villkoren har postats till alla våra sprinklerkunder.

 

Vasa Vattens nya Leveransvillkor för sprinkleranslutare 1.5.2019

Vasa Vattens nya Villkor för sprinkleravtal 1.5.2019

Följebrev: Vattentjänstverkets nya avtal samt nya leverans- och avtalsvillkor för sprinkleranslutare.

 

Under år 2019 inledde vi faktureringen av sprinkleranslutare enligt de nya riskklasserna >>

 

Uppdaterad 20.01.2021